Leg verbinding tussen woonvisie en duurzaamheid


Dinsdagavond 5 februari heeft de commissie Fysiek Domein gesproken over de Woonvisie. Progressief Westerveld stelde vragen over de verwachte woningbehoefte en duurzaamheid. De commissie kwam na discussie met de wethouder tot de conclusie dat de Woonvisie nog niet rijp is voor besluitvorming. Het stuk komt in de volgende raadsperiode weer aan de orde. Voordeel hiervan is dat in de tussentijd meer draagvlak kan worden gevonden bij de dorpsverenigingen. Deze waren nu niet allemaal in de gelegenheid hun visie te geven.

In de Woonvisie laat een gat in de woningbehoefte te zien in 2025. Er zullen meer huizen worden gebouwd dan de behoefte. Het college verwacht dit gat te dichten door het aantrekken van nieuwe inwoners naar Westerveld. Dit lijkt de PW-fractie gezien de grootte van het gat een onmogelijke opgave. Meer bouwen levert naar verwachting meer leegstand in de kernen op en een daling van de huizenprijzen. Wethouder Van Schelven gaf aan dat de gemeente in de uitvoering nader gaat bekijken hoe Westerveld voldoende onderscheidend kan zijn om nieuwe mensen aan te trekken.

Een andere belangrijke vraag is het aspect duurzaamheid. Bij verbouw, maar zeker ook bij nieuwbouw, is het verduurzaamden van de woning rendabel. PW pleit daarom voor het starten met aardgasloos bouwen. Tegelijkertijd moet de gemeente ook bij her/verbouw actief stimuleren van het gas af te gaan. Deze zaken zouden moeten worden opgenomen in de Woonvisie. In zijn reactie gaf Van Schelven aan duurzaamheidsaspecten liever niet te willen koppelen aan de Woonvisie. Verduurzamen van woningen moet aan de mensen zelf worden overgelaten, aldus de wethouder.


  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de be-reidheid om welvaart ruimhartig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieuwe en creatieve ideeën voor een pro-gressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook individuele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.