Motie 'Kinderarmoede' aangenomen


Na een aantal eerdere vergeefse pogingen is op 31-10-2017 in de gemeenteraad een motie aangenomen, ingediend door Gemeentebelangen, maar mede ondertekend door Progressief Westerveld, over Kinderarmoede. De motie draagt het College op om 'kinderarmoede die leidt tot sociale ongelijkheid' tegen te gaan, en dat niet te beperken tot kinderen uit bijstandsgezinnen, maar ook 'de verborgen armoede aan te pakken (kinderen van ouders in de schuldhulpverlening, eenoudergezinnen met laag besteedbaar inkomen, ZZP etc.)' De motie roept op om kinderen zelf te betrekken bij wat zij denken nodig te hebben.

Er wordt een bedrag van Euro 250 maximaal per kind ter beschikking gesteld, dat dan deel uit maakt van het 'Kindpakket'. Het totaalbedrag dat beschikbaar moet komen is Euro 35.000, waarmee als 'pilot' kan worden geëxperimenteerd. Dat bedrag komt niet uit de gemeentebegroting, maar wordt in Den Haag aangevraagd vanuit de zogeheten 'Jetta Klijnsma gelden'.

Hier vindt u de volledige tekst van de aangenomen motie.


  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de be-reidheid om welvaart ruimhartig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieuwe en creatieve ideeën voor een pro-gressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook individuele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.