OZB-verhoging eindelijk gecorrigeerd


Eindelijk is het gelukt! Onze fractie dringt er al drie jaar op aan om een verhoging van de OZB opbrengsten die in 2014 is doorgevoerd, terug te draaien. Indertijd meende een meerderheid van de raad, op aangeven van het college, dat het verstandig was om de OZB te verhogen. ‘Om tekorten die mogelijk zouden kunnen ontstaan op te vangen’. Sindsdien hebben we elk jaar een (zeer) ruim positief resultaat in de boeken kunnen schrijven en zijn financiële reserves gegroeid. Ondanks ons herhaaldelijk verzoek werd de OZB maatregel echter nooit gecorrigeerd.

Op 31 oktober 2017 behandelde de raad de begroting voor 2018. De bijbehorende meerjarenplanning laat zien dat we de komende jaren structureel ruime overschotten verwachten, terwijl er ook al enorme investeringen in bijvoorbeeld openbare ruimte begroot zijn. En nog steeds was het college niet bereid om de OZB maatregel te corrigeren. Op aandringen van Progressief Westerveld, VVD, Gemeentebelangen, DSSW en SW is echter toch besloten om huiseigenaren – die al jaren om verkeerde redenen te hoge OZB hebben afgedragen – te compenseren. Vanaf 2018 wordt €250.000 aan OZB gelden minder geheven. Een – achteraf – onterechte maatregel is gecorrigeerd!


  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de be-reidheid om welvaart ruimhartig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieuwe en creatieve ideeën voor een pro-gressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook individuele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.