Zesde Monitor Sociaal Beleid


Mensen die vrijwilligerswerk of onbetaalde hulp geven voelen zich enorm gewaardeerd door hun omgeving, maar de waardering die men vanuit de gemeente ervaart is een stuk lager. Dit is een van de uitkomsten van een onderzoek onder inwoners, dat is te lezen in de Monitor Sociaal Domein.

Toch zijn de inwoners wel wat positiever over de ondersteuning vanuit de gemeente dan in 2015, toen het eerste onderzoek werd gedaan door onderzoekbureau KWIZ.

Over het algemeen zijn inwoners bekend met voorzieningen die in de gemeente geboden worden. Maar ze zijn niet tevreden over de samenwerking tussen de gemeente en organisaties. Ook blijkt het uit onderzoek dat 30 procent soms of vaak moeite heeft om rond te komen van hun maandelijkse inkomen.

Met deze cijfers is het voor de gemeente en de gemeenteraad makkelijker om te komen tot concrete voorstellen om structurele oplossingen te vinden voor deze problemen.

Dat is een van de redenen waarom Progressief Westerveld in oktober 2014 aan de bel heeft getrokken. Gemeenten werden per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Er werd gesproken over de drie decentralisaties. De gemeenten kregen er dus belangrijke taken bij. Er waren grote zorgen. Kon de gemeente dit wel aan? Zouden er geen mensen tussen wal en schip vallen?

Om meer grip te krijgen op de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein heeft de gemeenteraad eind 2014, op initiatief van Progressief Westerveld, unaniem een motie aangenomen. Met deze motie wilden we meer grip krijgen op de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein. We wilden zien hoe het ging met de informatievoorziening, de kwaliteit en de financiën en wat de maatschappelijke effecten hiervan zouden zijn. Dit heeft geleid tot de Monitor Sociaal Domein.

Inmiddels is in oktober de zesde Monitor Sociaal Domein verschenen met informatie en cijfers gebaseerd op het eerste half jaar van 2017. Daaruit blijkt dat veel zaken goed gaan. Veel respondenten zeggen over het algemeen vrij gelukkig te zijn en niet erg eenzaam. Toch blijft er binnen het Sociaal Domein, een aantal zaken waar Progressief Westerveld zich voor blijft inzetten zoals de positie van (werkende) mantelzorgers en de armoedebestrijding.


  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de be-reidheid om welvaart ruimhartig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieuwe en creatieve ideeën voor een pro-gressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook individuele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.