PW: milieuaspecten opnemen in nieuwe Omgevingswet


De invoering van de Omgevingswet in 2020 zal voor een grote verandering van wetgeving rond ruimtelijke ordening zorgen. De wet voorziet in een bundeling van een groot aantal bestaande wetten. Ook krijgt participatie vanuit de bevolking een belangrijkere rol. Dit biedt mogelijkheden om milieuaspecten integraal deel uit te laten maken van de nieuwe wet.

De fractie van Progressief Westerveld heeft het college met klem gevraagd te onderzoeken hoe zaken op het gebied van milieu via de omgevingswet geregeld kunnen worden. Daarbij zijn drie aspecten met name genoemd.

  • Het gebruik van neonicotinoïden is verwoestend voor bijen en het gebruik van dit middel moet verboden worden.

  • De vervuiling van het oppervlaktewater door gewasbeschermingsmiddelen (een eufemisme voor landbouwgif) moet worden tegengegaan met alle mogelijke middelen.

  • Met het oog op de volksgezondheid moet het gebruik van glyfosaat worden verboden, zowel het particulier gebruik als het bedrijfsmatig gebruik.