Bespreking van de Voorjaarsnota


Dinsdag 4 juli stond de bespreking van de Voorjaarsnota op de agenda van de raad. Er werd gepraat over de begroting en bijbehorende plannen van het college voor de komende jaren.

Elke fractie heeft de gelegenheid haar mening te geven over de inhoud van de Voorjaarsnota. Lees hier de inbreng van Progressief Westerveld, uitgesproken door fractievoorzitter Gerard Goedhard.

PW diende een motie in over de verhoging van de mantelzorgvergoeding. Deze is al een aantal jaren op een schamele 45 euro gezet. Wij willen dit verhogen naar 250 euro om zo een serieuze waardering te zijn voor het onmisbare werk van de mantelzorgers in Westerveld. Tenslotte is de zorg twintig procent goedkoper dankzij de inzet van mantelzorgers.

Daarnaast werd een motie ingediend voor het instellen van een financieel fonds. Dit fonds van 250.000 euro dient om mensen die acuut financiële ondersteuning nodig hebben, te helpen. Normstellingen zijn hierbij van minder belang, maatwerk is het sleutelwoord.

Helaas hebben, hoewel sympathiek gevonden door de overige fracties, deze moties het niet gehaald in de raad. De fractie van PW betreurt dit ten zeerste. Weer zijn kansen verloren gegaan om de mensen in Westerveld die het hardst nodig hebben een steuntje in de rug te geven.

Verder diende de fractie een motie in om tot verlaging van OZB in 2018 te komen. In voorafgaande jaren is sprake geweest van onterechte heffingen. Teruggave blijkt technisch moeilijk. Daarom pleitte PW voor het verlagen van de OZB om dit te compenseren. Ook deze motie haalde het jammer genoeg niet.


  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de be-reidheid om welvaart ruimhartig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieuwe en creatieve ideeën voor een pro-gressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook individuele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.