• Michiel van de Kasteelen

Glasvezel in Westerveld


Op 29 mei jl. heeft de Gemeenteraad uitgesproken te willen investeren in de aanleg van een glasvezelnet in Westerveld. Ze heeft het college opdracht gegeven een financieringsvoorstel uit te werken voor participatie in Westerveld op Glas (WoG). Snel internet is cruciaal voor de toekomst van Westerveld.

De fractie van Progressief Westerveld is (samen met VVD, DSSW en SW) groot voorstander van het continueren van het glasvezelproject in Westerveld.

De voortgang leek vooraf twijfelachtig door de weifelende houding van het college over het al dan niet participeren van de gemeente.

Waarom is de aanleg van glasvezel zo belangrijk? Internetgebruik zal de komende jaren verder toenemen en de databehoefte zal naar verwachting met 40% per jaar groeien. Faciliteiten hiervoor in het buitengebied zijn nu al ontoereikend. Binnen een aantal jaren zullen deze ook voor de kernen onvoldoende zijn om aan de behoefte te kunnen voldoen. Glasvezel is hiervoor de meest toekomstbestendige oplossing.

Voor ondernemers is snel internet bijna een must, maar ook nieuwkomers zullen sneller besluiten zich te vestigen in Westerveld als snel internet beschikbaar is. Uploaden van grote bestanden, hdtv en streamdiensten: het zijn maar enkele voorbeelden waar snel internet nodig is. Maar ook voor onderwijs en zorg zal een stabiele en snelle internetverbinding steeds belangrijker worden.

De betrokkenheid van inwoners bij glasvezel bleek ook in de commissievergadering van 23 mei jl.. Veel insprekers hielden een warm pleidooi voor het continueren van WoG. Door het opstellen van een financieringsvoorstel wordt een volgende stap gezet in het glasvezelproject. Wellicht kan komend najaar al begonnen worden met de werkzaamheden. PW juicht dit van harte toe!


  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de bereidheid om welvaart ruimhar-tig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieu-we en creatieve ideeën voor een progressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook indivi-duele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.