• Michiel van de Kasteelen

Gemeenschappelijke regelingen


Al lange tijd sluimert een ontevreden gevoel over de controleerbaarheid van en invloed van de gemeenteraad binnen gemeenschappelijke regelingen (GR). Sommigen zullen zich nog het debacle rondom Rendo herinneren, waarbij directeuren zichzelf verrijkten. Dit was niet zichtbaar voor de Raad van Commissarissen, Raad van Toezicht en aandeelhoudende gemeenten. Dat heeft verschillende gemeenten gezamenlijk miljoenen gekost.

Recenter speelde een kwestie bij Reestmond, waarbij onduidelijk was hoe ver de bevoegdheden van de directeur nou eigenlijk gingen en waarbij uiteindelijk een tegenvaller van zes ton ontstond. En zo zijn er meerdere voorbeelden te noemen waarbij de gemeenteraad achteraf geconfronteerd wordt met negatieve effecten. Die volgen uit majeure beslissingen waar diezelfde raad op voorhand zeggenschap in had kunnen hebben.

Naar aanleiding van het meest recente incident (Reestmond) is een uitgebreid onderzoek uitgevoerd. Diverse aanbevelingen over de structuur en bevoegdheden binnen een organisatie die onder een GR valt, zijn naar voren gebracht.

In de afgelopen raadsvergadering heeft Progressief Westerveld – samen met Gemeentebelangen, DSSW en Sterk Westerveld – een motie ingebracht die opriep om vanuit deze aanbevelingen alle GR’s waarin Westerveld participeert (een stuk of 15) tegen het licht te houden. Het ultieme doel is om te kijken of we binnen zo’n regeling een ‘kanariepietje’ – zoals fractievoorzitter Jan Langenkamp het beeldend noemde – kunnen aanbrengen. Hij doelde hiermee op het tijdig kunnen signaleren dat zaken mislopen of dat (te) grote risico’s genomen worden binnen een GR.

Hoewel de motie uiteindelijk niet in stemming is gebracht, onderschreven wel alle fracties het belang van de strekking van de motie. Ook het college sprak uit hier mee aan de slag te willen gaan. Desondanks dus toch succes!


  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de bereidheid om welvaart ruimhar-tig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieu-we en creatieve ideeën voor een progressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook indivi-duele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.