Geen verlaging OZB


De gezamenlijke niet-coalitiepartijen zijn zwaar teleurgesteld over de afwijzing van de motie om de Onroerend Zaken Belasting (OZB) te verminderen.

Tijdens de Algemene Beschouwingen op 5 juli vroeg de oppositie de verhoging van OZB voor 2017 te schrappen. De wethouder vroeg toen de motie aan te houden tot de begrotingsbehandeling vanwege wat onzekerheden. Inmiddels is financiële situatie verder verbeterd en blijkt uit de begroting dat we vele tonnen overhouden. Reden voor ons om de motie opnieuw in te dienen. Echter de coalitiepartijen kunnen zich hier niet in vinden.

DSSW, Gemeentebelangen, Sterk Westerveld en Progressief Westerveld keuren de gehele begroting af. Alle voorstellen die de niet-coalitiepartijen tijdens de algemene beschouwingen hebben gedaan over bijvoorbeeld armoedebestrijding en mantelzorg zijn door de coalitiepartijen afgewezen en niet terug te vinden in de begroting. Bovendien zijn de niet-colitiepartijen tegen de 1,7 miljoen die op voorhand beschikbaar wordt gesteld voor het centrum van Diever. De oppositie wil dat er eerst een plan door de inwoners wordt gemaakt en pas daarna gekeken wordt hoeveel geld daarvoor nodig is.

Namens de gezamenlijke niet-coalitiepartijen zette Jelle de Haas de ambtelijke organisatie in het zonnetje:”Het college bestaat mede bij de gratie van de ambtelijke kennis en loyaliteit. Wij denken aan de inspanningen die verricht zijn bij de transities binnen het Sociaal Domein, digitalisering van de begroting en het up-to-date maken van bestemmingsplannen.”

De hele organisatie krijgt daarom een gouden pluim en directeur Nic Dusink neemt hem namens de organisatie in ontvangst.


  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de be-reidheid om welvaart ruimhartig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieuwe en creatieve ideeën voor een pro-gressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook individuele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.