Motie Onroerend Zaak Belasting


GEMEENTERAAD

Motie

De raad van de gemeente Westerveld, in vergadering bijeen op 8 november 2016,

Overwegende dat,

gehoord de beraadslagingen 5 juli 2016 betreffende opslag OZB opbrengsten;

  • deze verhoging in 2017 250.000 euro bedraagt;

  • uit de jaarrekening 2015 blijkt dat er al jaren overschotten op de begroting te zien zijn;

  • het meerjarenbeeld van het accres een duidelijke positieve trend vertoond, welke nog verder versterkt wordt na de september circulaire;

  • de meerjarenbegroting ‘uiterst voorzichtig’ is opgesteld, waarbij het vooruitzicht is geschetst dat de overschotten waarschijnlijk groter zullen zijn dan begroot;

  • eventuele herijking van het Gemeentefonds, of negatieve effecten door vernieuwing BBV vooralsnog niet aan de orde zijn;

spreekt uit dat:

  • de opslag op OZB opbrengsten zoals besloten in de raadsvergadering van 11 november 2014 per 2017 dient te vervallen en gaat over tot de orde van de dag.

Aldus besloten in de vergadering van 8 november 2016.

R. van der Veen, griffier

H. Jager, voorzitter

Ingediend door:

J. Langenkamp, Progressief Westerveld

J. de Haas, Gemeentebelangen

G. Kiers, DSSW

W. Kreike, Sterk Westerveld