• Michiel van de Kasteelen

Extra aandacht armoedebestrijding


Tijdens de raadsvergadering van 5 juli werd de Voorjaarsrapportage, de gemeentefinanciën, besproken. Progressief Westerveld diende samen met de drie andere oppositiepartijen een motie in die er voor zorgt dat er meer mensen gebruik kunnen maken van het minimabeleid. Het blijkt dat er steeds meer armoede is, ook onder werkenden. Wij stelden voor de grens om aanspraak te kunnen maken op het minimabeleid te verhogen naar 120% minimaniveau. Helaas stemden de coalitiepartijen tegen deze motie.

Ook een tweede motie werd door de coalitiepartijen van tafel geveegd. Het Mantelzorgcompliment was ooit ter waarde van € 250. Sinds 2015 is dit een verantwoordelijkheid van de gemeenten geworden. De gemeente Westerveld noemt het tegenwoordig een mantelzorgwaardering en ‘waardeert’ dit met een voucher van € 45. Onze vraag om die waardering weer op te hogen tot € 250, zoals in meer Drentse gemeenten gebeurt, werd niet gehonoreerd.

In de Voorjaarsrapportage werd aangekondigd dat er 1,7 miljoen werd uitgetrokken voor de aanpak van het centrum van Diever. In eerste instantie zei wethouder Geertsema dat de raad daar later een voorstel over zou krijgen. Later op de avond verkondigde hij dat een ja voor de Voorjaarsrapportage een ja voor het krediet van 1.7 miljoen is.

Reden voor Progressief Westerveld en de andere oppositiepartijen om een stemverklaring af te leggen: Vóór de voorjaarsnota, maar tégen een krediet van 1,7 miljoen.


  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de bereidheid om welvaart ruimhar-tig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieu-we en creatieve ideeën voor een progressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook indivi-duele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.