Kappen oude bomen Sterrebos


Van de actiegroep Stop boomkap in Sterrebos Vledder

De Maatschappij van Weldadigheid (MvW) is begin juni met houtkap van (gemend) naaldbos begonnen, middenin het broedseizoen. Er is geen enkele vooraankondiging geweest of informatie / voorlichting, zoals gebruikelijk bij andere terreinbeheerders (die overigens niet kappen in het broedseizoen).

We hebben na een zoekactie diverse kapotte nesten aangetroffen en de MvW verzocht te stoppen met kappen. De MvW en de bosarbeiders geven aan te werken volgens een goedgekeurde gedragscode en alle nesten op kaart te hebben gemarkeerd, deze worden ontzien. Ze weigeren het werk stil te leggen tot na het broedseizoen.

We hebben aangifte gedaan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de politie Meppel. RVO weigert het werk stil te laten leggen (een ‘te zware maatregel’) ondanks het feit dat bewoonde nesten aanwezig zijn op bomen met een oranje markering. Die nog gekapt moeten worden.

De politie heeft ter plekke foto’s gemaakt en de zaak in behandeling maar stuit op ‘een muur van weerstand’. De Gemeente Westerveld weigert eveneens het werk stil te leggen en de provincie Drenthe beschouwd het als een ‘incident’.

Momenteel is het kappen van naaldhout in het broedseizoen (loopt tot 15 juli) afgerond. Na het broedseizoen is het loofhout in het Sterrenbos aan de beurt. Daarvoor voeren we nu actie.

Via een petitie willen we dat de Maatschappij van Weldadigheid ertoe bewegen:

  1. Het Sterrebos tot cultureel erfgoed en natuurgebied te verklaren, waarin geen oude loofbomen worden gekapt.

  2. Stoppen met kappen in het broedseizoen, waarbij altijd nesten van vogels sneuvelen.

Help ons de bomenkap te voorkomen door de petitie te ondertekenen:

http://www.petities24.com/code_oranje_voor_het_sterrebos

Veel dank!!!

Edo van Uchelen

PS Je kunt ons volgen op de facebookpagina “Ja Natuurlijk Westerveld”:

https://www.facebook.com/janatuurlijkwesterveld/?fref=ts


  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de be-reidheid om welvaart ruimhartig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieuwe en creatieve ideeën voor een pro-gressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook individuele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.