Zelf cultuurbeleid maken


Dinsdagavond 17 mei 2016 is in de commissie Sociaal Domein de Startnotitie Cultuurbeleid besproken. Dit is het begin van een pilot om samen met de inwoners en organisaties van de gemeente Westerveld aan een nieuw cultuurbeleid te gaan werken.

Progressief Westerveld heeft mede namens de drie andere oppositiepartijen een aantal vragen gesteld over de criteria en randvoorwaarden die gesteld worden. Wat de fractie van Progressief Westerveld heel belangrijk vindt is dat er ook buiten de gevestigde organisaties wordt gedacht. Dat nieuwe initiatieven een kans krijgen.

Het is de bedoeling dat een aantal werkgroepen ideeën gaat uitwerken. De werkgroepen bestaan uit mensen met verschillende rollen en belangen. Iedereen uit Westerveld kan deel uit gaan maken van deze werkgroepen die verschillende onderwerpen behandelen zoals:

  • toerisme en cultuur

  • cultuureducatie

  • amateurkunst

  • musea en erfgoed

Veel van onze leden zijn actief of passief betrokken bij de kunst en cultuur in onze gemeente. Binnen deze pilot kunnen zij actief betrokken worden bij het cultuurbeleid van onze gemeente.

De startbijeenkomst is op 8 juni.


  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de be-reidheid om welvaart ruimhartig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieuwe en creatieve ideeën voor een pro-gressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook individuele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.