Gemeentebegroting 2016 vastgesteld


Op 10 november jl. besprak de gemeenteraad van Westerveld de begroting 2016. Het werd een lange avond (van 19.00 tot 23.45 uur) en het eind was weinig verrassend: de begroting werd zonder tegenstemmen aangenomen. Inmiddels waren ook alle amendementen en moties ingetrokken, omdat ze naar de letter of de geest door het College waren overgenomen. Het debat over de vaststelling van de begroting in november is aanzienlijk minder belangrijk dan dat over de Perspectiefnota voor de zomer, want dan worden de meer fundamentele keuzes gemaakt.De eigenlijke begroting is daarvan slechts een meer technische uitwerking.

De belangrijkste inbreng van de vier niet-Coalitie partijen in de Raad was deze keer dan ook een pleidooi voor een veel inzichtelijker presentatie van de begroting. Nu moeten raadsleden, maar ook geïnteresseerde burgers, zich door een pak papier van meer dan 200 pagina’s worstelen, waarin zaken slecht zijn terug te vinden. O.a. bij monde van Jelle de Haas (Gemeentebelangen) deden de vier een aantal concrete voorstellen om te experimenteren met een digitale app, die de begroting transparanter en toegankelijker maakt. Er werden voorbeelden gegeven van de Provincie Overijssel en van de Gemeente Oude IJsselstreek, die hiermee al behoorlijke vorderingen hebben gemaakt. Ook werd gerefereerd aan het idee, dat in gemeenteraad van Utrecht speelt om de begroting onder bepaalde voorwaarden twee-jaarlijks vast te stellen, hetgeen veel tijd en menskracht zou schelen. “Doe eens wat anders, zou ik zo zeggen”, zei Jelle de Haas. De vier partijen zetten hun inzet kracht bij door het aanbieden van een “Hap(p) uit de begroting – taart”.

Ook Jan Langenkamp (de PW-fractievoorzitter) besteedde een deel van zijn inbreng aan de wens om “begroting in 1 oogopslag’ te realiseren, hetgeen het College eigenlijk al had toegezegd. Ook hij verwees naar de begrotings-app van Pepperflow, die “eindeloos geblader overbodig maakt en die via enkele klikken een helder overzicht biedt van de gezochte hap uit de begroting”. Maar daarnaast concentreerde hij een belangrijk deel van zijn inbreng op het vluchtelingenvraagstuk (zie ook zijn eerdere column). Hij hield een pleidooi voor veel meer creativiteit en durf bij de noodopvang van vluchtelingen en voor creatieve oplossingen voor (de huisvesting van) statushouders.

Progressief Westerveld diende een amendement in – wederom mede namens de andere drie niet-Coalitie partijen – over de Duurzaamheidsleningen. Voorgesteld werd een bedrag van 150.000 Euro op te nemen in de begroting 2016 voor de voortzetting van de Duurzaamheidsleningen. Omdat het College het amendement overnam, waarbij het precieze bedrag nog moet worden vastgesteld, was het niet nodig om het amendement in stemming te brengen.


  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de be-reidheid om welvaart ruimhartig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieuwe en creatieve ideeën voor een pro-gressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook individuele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.