Lelie-avond: een gemiste kans?


“De gemeente moet eerst maar eens met een visie komen.” Dat vonden de aanwezigen na een bijeenkomst over de lelieteelt. Het college organiseerde deze avond om ongeruste inwoners gelegenheid te geven zich uit te spreken. Veel mensen vonden dit een herhaling van zetten.

Anderhalf jaar geleden hebben ze immers hun mening al gegeven. Een aantal aanwezigen verwees naar de diverse brieven met vragen en de 1200 handtekeningen die aan het college zijn aangeboden…

Wat is er mee gedaan?

Het zijn drie oppositiepartijen geweest, die uiteindelijk hebben gehandeld en samen met de boeren eerste afspraken hebben gemaakt o.a. over het instellen van spuitvrije zones. Een begin. Het was aan het college om vervolgstappen te nemen.

Het college vroeg specifiek of de omwonenden wilden meepraten, omdat ze niet vertegenwoordigd zijn. ”Nee dus”, was het duidelijke antwoord. “We hebben ons standpunt, onze zorgen al lang geleden verteld. Het college moet nu eerst maar eens met antwoorden en een visie komen. Daarna kan er gepraat worden over een platform.”

De wethouder was hierover zeer teleurgesteld en sprak zelfs van een gemiste kans. Dit betekent volgens de wethouder dat we nu goed na moeten denken over wat een zinvolle stap is in dit proces. Wat hij nu gaat doen weet hij niet. Ik vind dat nogal vreemd klinken in deze participatie maatschappij. Als je mensen vraagt om een mening moet je wel luisteren naar de mening die mensen al anderhalf jaar geleden hebben gegeven en niet spreken over een gemiste kans. Dan neem je de mensen niet serieus. In de commissievergadering waar deze avond werd aangekondigd is gesteld dat het einddoel een biologische lelieteelt kan zijn. De wethouder vond dat een open deur, maar juist die open deur kan het eindpunt zijn. Als iedereen nu wil dat over 5, 10 of 15 jaar de lelieteelt biologisch moet zijn, kun je afspraken gaan maken. Hoe kan dat doel bereikt worden en wat moet hiervoor de eerste stap zijn?

Wie mist er nu een kans?


  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de be-reidheid om welvaart ruimhartig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieuwe en creatieve ideeën voor een pro-gressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook individuele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.