Uitgangspunten Sportnota terug naar de tekentafel


De thema-bijeenkomst over “Sport” van 26 mei 2015 zou dienen als basis voor een proces in de richting van een gemeentelijk Sportnota. Maar toen de raadscommissie Sociaal Domein kennis nam van de notitie van uitgangspunten van wethouder Homme Geertsma was in ieder geval bij de vier niet-Coalitie partijen de teleurstelling groot. Namens de vier reageerde Geke Kiers, fractievoorzitter van DSSW, op de notitie: De input van de thema-avond vinden wij niet goed verwoord in de uitgangspunten. Sterker nog: De nadruk op centralisatie en kostendekkende buitensportaccommodaties lijken er later aan toegevoegd. Dit zijn wat ons betreft oude uitgangspunten uit de raadsperiode 2006-2010 toen gewerkt is aan een sportnota waar uiteindelijk geen draagvlak voor bleek bij de verenigingen. Zo willen we het JUIST niet. De vier partijen missen een centraal uitgangspunt, namelijk de bevordering van sport en bewegen in de Gemeente Westerveld.

Geke Kiers gaf aan, dat de stelling dat er een “teveel aan sportvelden is” niet in de uitgangspunten thuis hoort: Dit doet geen recht aan afspraken met de verenigingen over zelfwerkzaamheid. En het doet ook geen recht aan grote hoeveelheid kernen in relatie tot de oppervlakte van de gemeente Westerveld, waardoor de hoeveelheid sportvelden er voor zorgt dat deze voor veel inwoners ‘in de buurt’ liggen en de drempel om te sporten laag ligt. En ook het uitgangspunt van ‘kostendekkendheid’ wilden de vier partijen geschrapt zien: Dit moet namelijk afgewogen worden tegen het uitgangspunt ‘betaalbaarheid van de sporttarieven.’ Bij betaalbare sporttarieven is de kans namelijk groter dat meer mensen kunnen sporten en dat zou beantwoorden aan het hoofddoel: ‘bevorderen van sport en bewegen’.

Maar de essentie van de kritiek van de vier partijen was, dat de hele notitie een ‘top-down-benadering’ ademt. De notitie noemt als “participatieniveau’ (dat is de mate waarin de samenleving bij het onderwerp betrokken wordt) niveau 1, het allerlaagste niveau (alleen maar informeren), terwijl bij dit thema juist het hoogste participatieniveau (tenminste 5 of 6) geboden is: het niveau waarop betrokkenen meebeslissen en eigenaar worden van het proces. Dat is wat Progressief Westerveld, DSSW, Gemeentebelangen en Sterk Westerveld voor ogen hebben als het gaat om het sportbeleid: Wat ons betreft is het woord aan de verenigingen. En als wij ze spreken, willen wij bovendien graag weten welke rol verenigingen voor zich zien in de participatiemaatschappij. Ook nu al zijn er vrijwilligers actief op basis van afspraken met hun uitkeringsinstantie. Hoe kijken verenigingen tegen uitbouw van deze participatiekansen aan? En hoe passen deze binnen het toekomstbeeld van verenigingen?

In een reactie op de kritiek in de raadscommissie Sociaal Domein gaf wethouder Homme Geertsma aan dat hij vooralsnog niet verder gaat met de ontwikkeling van deze Sportnota: “Ik werk de Kadernota dan ook niet verder uit. Wij stoppen ermee….”


  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de be-reidheid om welvaart ruimhartig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieuwe en creatieve ideeën voor een pro-gressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook individuele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.