Opvang asielzoekers in Vledder


Jan Langenkamp heeft zijn verbazing geuit over het feit dat het College slechts een brief blijkt te hebben verzonden aan de omwonenden van de Adelhof, en dat de toegezegde informatieavond niet op korte termijn zal plaatsvinden, omdat er volgens het College “nog teveel onduidelijkheden zouden zijn” (11-09-2015)

Enige dagen geleden stelde fractie voorzitter Jan Langenkamp van Progressief Westerveld vragen aan het College over de bijdrage die de gemeente kan leveren voor de opvang van vluchtelingen. Gisteren in de raadsvergadering van 8 september kwam het College met de mededeling dat Westerveld en het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) overeenstemming hebben over 200 plaatsen in de Adelhof in Vledder. Langenkamp complimenteerde het College met de snelheid van handelen, maar vroeg de wethouder wel om heel snel met de omwonenden in overleg te gaan. Dat werd van de zijde van het College toegezegd (09-09-2015)


  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de be-reidheid om welvaart ruimhartig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieuwe en creatieve ideeën voor een pro-gressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook individuele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.