Duurzaamheid: beleidsnotitie onvoldoende


Al tijdens behandeling in de commissie heeft progressief Westerveld al gepleit om meer ambitie in de beleidsnotitie Duurzaamheid op te nemen. Maar die noodzaak werd verder onderstreept door twee ontwikkelingen, die tussen commissie- en raadsvergadering van 30 juni speelden.

Rob den Hollander:

Allereerst. De ambities van landelijke overheid op het terrein van afvalverwerking worden scherper. De staatssecretaris heeft voorgesteld dat het maximum gewicht restafval per inwoner per jaar weliswaar gemiddeld 100 kg is, maar afhankelijk wordt van het type gemeente waar je in woont. Voor Westerveld zal dat waarschijnlijk betekenen dat we in 2020 per inwoner nog slechts 55kg restafval per jaar mogen produceren. De beoogde winst die we halen door het scheiden van plastic zoals we dat nu hebben ingezet zal hiervoor lang niet voldoende zijn. In de duurzaamheidsnotitie zou op z’n minst iets van deze van rijkswege opgelegde ambitie terug te vinden moeten zijn. Een potloodschets met een uitwerking zou zowaar ook niet misstaan.

En ten tweede. Vorige week is een opzienbarende uitspraak door de rechter gedaan. In een zaak die Urgenda tegen de staat had aangespannen heeft het hof geoordeeld dat de Nederlandse overheid de uitstoot van CO2 in 2020 met 25%-40% verlaagd moet hebben tov 1990. Een uitspraak die grote gevolgen zal hebben, en waar op alle niveaus aan meegewerkt zal moeten worden wil dit gehaald gaan worden. In onze inbreng 2 weken geleden stelden we al voor om een doelstelling zoals klimaatneutraliteit op te nemen. Deze gerechtelijke uitspraak onderstreept de noodzaak voor het formuleren van dergelijke ambitie.

Den Hollander, die sprak namens de vier fracties van de niet-coalitie partijen, deed het dringende verzoek om meer ambitie te laten zien, te anticiperen op landelijk beleid en regelgeving welke onvermijdelijk komen gaan. “We moeten deze notitie niet aannemen omdat we ook ‘iets duurzaams’ moeten doen. Wij willen graag een notitie bespreken die daadwerkelijk ergens toe bijdraagt.”

In tweede termijn bracht Progressief Westerveld nog drie concrete voorstellen in:

Het eerste idee is om te werken aan een energie-neutraal bedrijventerrein aan de Oeveraseweg in Havelte. Te denken valt aan inzet van grondgebonden zonnepanelen, eventueel in combinatie met panelen op daken van bedrijfspanden. Dit zou PW graag in een cofinancieringsvorm met de ondernemers samen op zetten.

Ten tweede wordt in de notitie al melding gemaakt van de mogelijkheid om ‘iets’ met het dak van het gemeentehuis te doen, mogelijk in combinatie met informatiepaneel in de hal. Vanuit informatief en educatief perspectief vindt PW dit een goed idee, uitgebreid door ook proefopstellingen van kleine windmolens hierin mee te nemen. Op deze wijze kan je burgers informeren over verschillen in kosten, opbrengsten etc van verschillende oplossingen.

En ten derde constateerde PW dat Westerveld de enige gemeente in Drenthe die geen duurzaamheidslening aan particulieren beschikbaar stelt. Den Hollander pleitte ervoor dat mogelijk maken.

Pas na de toezegging van de wethouder om op korte termijn een thema-avond te organiseren, en om concrete punten die daaruit voort zullen komen op te zullen pakken, konden ook de niet-coalitie partijen in de Raad het vertrouwen uitspreken in het verdere proces.


  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de be-reidheid om welvaart ruimhartig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieuwe en creatieve ideeën voor een pro-gressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook individuele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.