Eerst onrust wegnemen en waarborgen aanbrengen


De fractie van Progressief Westerveld heeft in het debat over de vestiging van Oranjeborg aan de Eursingelaan in Havelte – samen met Gemeentebelangen en Sterk Westerveld – gestemd tegen de ‘verklaring van geen bedenkingen’, die het College van B&W had voorgesteld in het proces van Ruimtelijke Ordening.

In de inbreng van de fractie draaide het om het begrip ‘draagvlak’, dat zowel in de Nota Zorg en Opvangvoorzieningen als in de rechterlijke uitspraak een centrale rol speelt. Voordat Progressief Westerveld zou kunnen instemmen met de vestiging van Oranjeborg in Havelte, moet allereerst de onrust worden weggenomen, die nu ontstaan is door de gebrekkige informatievoorziening en het uiterst ongelukkig verlopen communicatieproces. Er moeten waarborgen aangebracht worden ten aanzien van de geschiktheid van de locatie. En er moeten heldere en naleefbare afspraken met de huisartsengroep gemaakt worden. Slechts met deze stappen kan een draagvlak worden gecreeerd, niet alleen bij de direct omwonenden, maar in het hele dorp Havelte. Pas als dat alles gerealiseerd is, kan Progressief Westerveld ‘tekenen’ voor de komst van Oranjeborg.

Zie ook DvhN ‘Oranjeborg kwart kleiner‘


  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de be-reidheid om welvaart ruimhartig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieuwe en creatieve ideeën voor een pro-gressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook individuele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.