• Michiel van de Kasteelen

In het duister tasten


Voldoet het huidige Licht en Duisternisplan niet of niet meer? was de centrale vraag van Rob den Hollander in de raadscommissie Fysiek Domein en Middelen van 9 juni. Ook het opstellen van dat plan, pas 5 jaar oud en met een duidelijke visie, heeft natuurlijk kosten met zich meegebracht. Moeten we deze kosten op zo’n korte termijn opnieuw maken?

Progressief Westerveld vindt ‘duisternis’ in de openbare ruimte een belangrijke kwaliteit en wil dit beschermen. Dat geldt zowel voor het buitengebied als voor de kernen. Vanzelfsprekend dient daarbij de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid goed in het oog te worden gehouden. Daarom is in de vorige raadsperiode op initiatief van Progressief Westerveld een ‘duisternisplan’ aangenomen. Het College van B&W kwam echter afgelopen week met een geheel nieuwe startnotitie.

De fractie van Progressief Westerveld had een aantal prangende vragen over de Startnotitie Beleidsplan Openbare Verlichting. Waarom wordt niet doorgezet op de weg, die met het Beleidsplan 2011-2015 is ingeslagen? Is (de uitvoering van) dat beleidsplan wel goed geëvalueerd? Waarom wordt gekozen voor een samenwerkingsverband met gemeenten in Overijssel; zou samenwerking in Drenthe niet veel meer voor de hand liggen? Hoe kan het dat Westerveld nu al achterloopt op het geschetste tijdpad? Waarom vraagt het College 13.200 Euro, terwijl de startnotitie het heeft over 9.000 Euro? Waarom zou lokale Westerveldse ondernemers geen kans gegund worden in de aanbesteding van werkzaamheden?

De reacties van de wethouder brachten echter weinig licht in de duisternis. Voor PW wordt dit vervolgd!


  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de bereidheid om welvaart ruimhar-tig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieu-we en creatieve ideeën voor een progressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook indivi-duele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.