RTV Drenthe over afspraken Lelieteelt


Op 16-05 zond het RTV Drenthe Programma “Cassata” een item uit over de nieuwe gedragsregels voor bollentelers in Westerveld: een gesprek met bollenteler Henk Joling en PW-fractievoorzitter Jan Langenkamp. Hier een samenvatting:

Er zijn al kritische geluiden te horen over de gemaakte afspraken.

De kritiek die er is, viel te verwachten bij een ingewikkeld onderwerp als de lelieteelt. De eerste winst is dat er weer gepraat wordt. Dit is de eerste stap, er volgen nog een tweede en derde fase, zo stelt Langenkamp nadrukkelijk. De telers vinden het ook goede stap. Henk Joling: ‘Er is al heel op papier gezet en de gesprekken gaan verder.’

Waarom heeft het zo lang geduurd?

Het gaat hier om lastige problematiek, geeft Jan Langenkamp aan. ‘Er zijn veel tegenstellingen: enerzijds de zorg om gezondheid bij omwonenden en anderzijds de telers die in hun recht staan. Zij doen wettelijk wat mag. De partijen zijn met deze afspraken dichter bij elkaar gekomen. Deze afspraken zijn overigens te zien in het verlengde van de petitie getekend door bezorgde omwonenden. De telers stellen zich hiermee meer open en geven meer informatie aan de omwonenden.’ Bollenteler Henk Joling stelt: ‘We willen iedereen recht in de ogen blijven aankijken, daarom zijn we om tafel gegaan. ‘

Een spuitvrije zone van 20 m vanuit gevel van woningen en recreatiebedrijven. Is dit het creëren van eigen bufferzone?

Henk Joling: ‘Wettelijk moeten telers 1 meter uit de slootkant blijven, dus de 20 meter die nu is afgesproken is juist al heel wat.’

‘Dit is een moeilijk punt geweest,’ geeft Jan Langenkamp aan. ‘Wel of niet hier in meegaan, maar het belangrijkste is dat telers bereid zijn in individuele gevallen met omwonenden in overleg te gaan. ‘De telers zijn bereid om waar mogelijk en in overleg de omwonenden tegemoet te komen,’ aldus Joling.

Lelieteelt vindt plaats op minimaal 100 m afstand van scholen, kinderopvang en ouderenvoorzieningen. Is dit niet een wassen neus, er zijn toch weinig scholen grenzend aan leliepercelen?

‘Dit is geen wassen neus. Er zijn een aantal scholen die bv. grenzen aan lelievelden,’ stelt Joling. Langenkamp vult aan: ‘Daarnaast is afgesproken dat er ook niet gespoten mag worden tijdens schooltijden.’

Bollenteelt in Natura 2000 gebieden en waterwingebieden is niet toegestaan. Dit mag sowieso toch al niet?

‘Dit klopt voor groot deel, maar toch gebeurt het wel in praktijk dat er in Natura 2000-gebieden lelies worden geteeld. Dit aspect is een van de vijf punten die in de petitie werd gevraagd. Belangrijk is dat dit nu is vastgelegd,’ aldus Langenkamp.

Er komt een meldpunt, waar telers geven informatie en velden waar geteeld wordt en wat er gespoten wordt, ook waar er volgend jaar gespoten wordt.

‘Er komt een lijst beschikbaar van 26 middelen waarmee gespoten wordt. Dergelijke informatie was voorheen moeilijk te verkrijgen, maar wordt nu beter ontsloten. Ook worden mensen zo niet meer overvallen als er plannen zijn om ergens lelies te verbouwen, ’ zegt Jan Langenkamp. Henk Joling: ‘Telers geven omwonenden desgewenst een mail wanneer gespoten wordt en op lelieteelt.nl is te vinden wat er gespoten wordt in een bepaalde tijd van het jaar. Dit zijn telkens dezelfde middelen per fase van het seizoen. Belangrijk is dat we met deze afspraken verder willen met elkaar.’

Klachtenmeldpunt: bij niet nakomen van deze afspraken, kan er een klacht ingediend worden, nadat er contact opgenomen is met de teler. Hoe gaat dit in zijn werk?

Telers hebben vaak al contact met een bepaalde groep omwonenden. Joling verwacht daarom dat er geen huiver zal zijn bij omwonenden om eventuele klachten te melden. ‘Even een mailtje is al genoeg.’ Nog niet duidelijk is wie dit meldpunt gaat beheren. Er is een duidelijke vraag bij de gemeente hiertoe neergelegd door alle betrokken partijen. Maar allereerst zullen de afspraken in de Raad verder besproken moeten worden. De oppositie is voor, maar aantal andere partijen hebben ook al eerder aangegeven dat ze dit meldpunt belangrijk vinden. De klachtencommissie wordt nu gevuld door de politieke partijen, en waar nodig wordt externe expertise aangezocht. Dit meldpunt is overigens ook bedoeld ter lering, ‘ aldus Jan Langenkamp.

Wanneer gaan de gesprekken verder?

Jan Langenkamp: ‘Als het kan morgen, maar het initiatief ligt nu eerst bij wethouder en de raad om verdere stappen te nemen.’


  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leef-omgeving en het klimaat, de be-reidheid om welvaart ruimhartig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ont-wikkelen en realiseren van nieuwe en creatieve ideeën voor een pro-gressieve politiek.

Progressief Westerveld is ge-baseerd op de lokale samen-werking van D66 en GroenLinks, en kent daarnaast ook individuele leden.

Progressief Westerveld heeft de ANBI-status.