Progressief Westerveld: partij in beweging

Progressief Westerveld is een lokale politieke partij met een verbinding met de landelijke politiek doordat GroenLinks (Westerveld) er als lidpartij deel van uitmaakt. Daarnaast zijn er vele individuele leden, die bij provinciale, landelijke en Europese verkiezingen op andere partijen stemmen.


Meer dan politieke partij
Maar Progressief Westerveld wil meer zijn dan een politieke partij, omdat dat nodig is. Ons politieke bestel is nog niet zo ingericht op de huidige dynamiek in onze maatschappij, maar zal dat wel moeten doen om in verbinding te blijven met wat er in de samenleving gebeurt.
De maatschappij waarin we leven verandert snel, kent grote vraagstukken waarin veel verschillende belangen spelen. We zien dat inwoners daarop reageren door meer zeggenschap te willen, door meer betrokken te willen zijn. We zien bewegingen op gang komen als inwonersinitiatieven en experimenten met nieuwe vormen van democratie als burgerraden. Progressief Westerveld wil aansluiten bij die bewegingen en waar nodig willen we ze op gang brengen.

Natuurlijk is het politieke werk in de Gemeenteraad belangrijk. Daar worden besluiten geformaliseerd en het budget verdeeld. Maar het is vaak ook taai: een bureaucratisch geheel van procedures, commissie en moties. Het is werk van de lange adem, waarbij altijd spanning bestaat tussen het eigen programma en een samenwerking, die tot meerderheden leidt. En als dat werk losgezongen raakt van wat er in de samenleving gebeurt, dan kan er ‘verstarring’ optreden. Vandaar dat Progressief Westerveld “in beweging” wil blijven.

In beweging
Eigenlijk hebben alle grote maatschappelijke veranderingen hun oorsprong ‘bewegingen’ buiten de formele politiek. Denk aan de arbeidersbeweging in de 19e eeuw, de vrouwenbeweging, de LHBTIQ+beweging, de milieu- en klimaatbeweging, de dierenrechtenbeweging. Mensen nemen initiatieven om dingen te veranderen, aan te pakken, zoals nieuwe corporaties in de duurzame landbouw of plekken voor cultuur in allerlei vormen.

Progressief Westerveld, als partij, wil de verbinding vormen tussen die ‘bewegingen’ en de formele (gemeentelijke) politiek. We zullen door middel van bijvoorbeeld Politieke Cafés onderwerpen aan de orde stellen waar inwonersinitiatieven uit voort kunnen komen. Of we geven initiatieven, die al bestaan, de ruimte om hun verhaal te vertellen. We werken aan en onderhouden een netwerk van mensen en initiatieven, die bezig zijn in de lijn die we als politieke partij voorstaan.

Met het ondersteunen of in gang zetten van bewegingen willen we het algemeen maatschappelijk belang in kaart brengen en dienen. Dat voedt het denken in de partij en daarmee is ook onze programmatische basis voortdurend in beweging. En door dit te doen, voeden we ook de fractie van Progressief Westerveld beter en breder in de setting van de gemeenteraad.

We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen. Houd de nieuwsbrieven in de gaten. Je kunt je hier opgeven.
Heb je zelf onderwerpen waarvan je vindt dat die op de maatschappelijke agenda moeten staan of waar meer aandacht voor nodig is? Stuur ons een mail!