Over Progressief Westerveld

Als je lid bent of wordt van D66 of GroenLinks, dan ben je daar-mee  ook lid van Progressief Westerveld.

Je betaalt dan contributie aan D66 of GroenLinks; de lokale afdeling draagt daarvan af aan PW.

Als je rechtstreeks lid bent of wilt worden van Progressief Westerveld (meld je aan via 'Contact' hierboven), dan be-draagt de contributie Euro 25,00 per jaar; te betalen via reke-ning  NL33 TRIO 0254 3780 64

Creatief, sociaal en groen

Progressief Westerveld staat voor aandacht voor onze leefomgeving en het klimaat, de bereidheid om welvaart ruimhartig te delen en bestuurlijke durf en creativiteit. Met elkaar en met anderen werken we aan een duurzame en sociale toekomst voor Westerveld door het ontwikkelen en realiseren van nieuwe en creatieve ideeën voor een progressieve politiek.

In de wereld waarin wij leven, staat de mens centraal. Wij zijn gelijkwaardig, maar niet gelijk; verschillen maken de samenleving mooier. Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen. Wij willen dat de gemeente deze kracht, vindingrijkheid en creativiteit van mensen stimuleert, ondersteunt en ruimte geeft voor verschillen. Wij staan voor een dynamische, open samenleving, waarin iedereen de mogelijkheid heeft om eigen beslissingen te nemen. Zoveel mogelijk mensen doen mee in in het maatschappelijke, sociale en economische proces.Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden, dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wij bescher-men de grondrechten van onze inwoners en hebben oog voor het welzijn van dieren en planten. 

Factor van betekenis

Progressief Westerveld is een factor van betekenis in de lokale politiek vanaf de gemeentelijke herindeling van 1998: de samenvoeging van Havelte, Vledder, Diever en Dwingeloo. Daarbij groeide de partij van 1 zetel (1998) via 2 zetels (2002) naar 3 zetels (2006-2010-2014). Maar ook bij die drie verkiezingen bleef de partij groeien in percentage. In 2014 werd PW de grootste partij van Westerveld met 20,36%. En in 2018 groeide de partij door naar 4 zetels en een percentage van 22,4%  

In de periode 1998 – 2002 werd Progressief Westerveld in de Raad vertegenwoordigd door Klaas de Vries, van 2002 tot 2006 door Rien Cardol en Alok van Loon, van van 2006 tot 2010 door Alok van Loon, Jan van Dalen en Paul Wijers, en van 2010 tot 2014 door  Alok van Loon, Jan van Dalen (in 2011 opgevolgd door Marjolein Vogel) en Paul Wijers (in 2012 opgevolgd door Jan Langenkamp). In 2014 werden Jan Langenkamp, Rob den Hollander en Toos Bierhoff in de raad verkozen. Begin 2017 werd Jan Langenkamp opgevolgd door Gerard Goedhard. 

Bij de verkiezingen van 2018 trad een volledig nieuwe fractie aan, bestaande uit Anke Oosterhuis als fractievoorzitter, Michiel van de Kasteelen, Wilfred Beets en Hans de la Mar.

Van 2006 tot 2014 nam Progressief Westerveld deel aan het College van B&W. In 2006 werd Gea Timmer de PW-wethouder, maar zij trad in 2007 met het gehele College af. Van 2007 tot 2014 was Anry Kleine Deters wethouder namens PW. Ondanks dat PW bij de verkiezingen van 2014 de grootste partij was geworden in stemmenaantal, werd zij bij de college-onderhandelingen buitenspel gezet.

Na de verkiezingen van 2018 vormde Progressief Westerveld een College met DSW en Gemeente-belangen; Wilfried de Jong werd in dat College de PW-wethouder. In de zomer van 2019 ontstond een college-crisis, waarbij Wilfried de Jong ontslag nam als wethouder en de VVD de plaats innam van Progressief Westerveld als collegepartij.

Een open, actieve vereniging

Progressief Westerveld is een open, actieve vereniging, waarin leden op allerlei manieren participeren in het ontwikkelen en vaststellen van het poli-tieke beleid. Doel van de vereniging is het bevorderen van de progressieve politiek in de Gemeente Westerveld. Dat doet de partij door het deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen en door discussies te houden en acties te voeren rondom lokale politieke thema’s.

PW kent twee soorten leden: partijen of lokale afdelingen van landelijke partijen en individuele leden. Op dit moment nemen twee partijen deel aan Progressief Westerveld: D66 en GroenLinks. De leden van die partijen hebben dezelfde rechten en mogelijkheden als de individuele leden. Het hoogste orgaan van de vereniging is de Algemene Ledenverga-dering, die het inhoudelijke programma vast- en bijstelt, de kandidatenlijst opstelt voor de verkie-zingen, en het bestuur kiest en controleert. 

De gemeenteraadsfractie bestaat uit de vier geko-zen  leden. Daarnaast is Hans van Teijlingen benoemd als 'burgerraadslid'. Om de fractie  te ondersteunen bij het politieke werk is een “Fractie Plus” ingericht, waarin naast de fractieleden en het burgerraadslid ook Judith Staalman zitting heeft. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor de interne gang van zaken in de vereniging, en bestaat nu uit vier leden. In het bestuur hebben D66 en GroenLinks een kwaliteitszetel; de overige leden worden door de Algemene Ledenvergadering benoemd. Naast het bestuur is er een Permanente Programma Werkgroep, die als opdracht heeft het programma te actualiseren.

ANBI-status

Progressief Westerveld is door de Belastingdienst aangemerkt als een “Algemeen Nut Beogende Instelling” afgekort als ANBI. Dat houdt in dat giften aan Progressief Westerveld aftrekbaar zijn van de belastingen. 

 

Lees meer