Wateroverlast Lhee zorgt voor veel problemen

In de afgelopen periode is er sprake geweest van grote wateroverlast op een aantal plaatsen op de Lhee bij Dwingeloo, grenzend aan de Noord Lheederes, zodanig dat het water (een deel van) het wegdek overstroomde en incidenteel zelfs percelen aan de overzijde van de weg. Deze wateroverlast leidde in ieder geval tot verkeershinder en gedeeltelijke wegafsluitingen.

De gemeenteraad is door enkele inwoners per brief in kennis gesteld van de gang van zaken daaromtrent en van de gesprekken daarover met de gemeentelijke organisatie.

Dat leidde bij de fractie van Progressief Westerveld tot schriftelijke vragen die betrekking hadden op de communicatie vanuit en met de gemeente, de verkeersveiligheid, maar ook met de milieukwaliteit van het water dat nu van de es wordt afgewaterd. Ook wordt de vraag aan de gesteld wie verantwoordelijk is voor de kosten.

Hierbij de volledige vragen:

  1. Kan het College bevestigen dat bij de eerste melding van de wateroverlast de betreffende medewerker de situatie niet in ogenschouw heeft genomen en heeft gemeld dat ‘de gemeente daar niets aan gaat doen’; en dat pas actie is ondernomen, nadat RTV Drenthe aan de situatie aandacht had geschonken? Zo ja, hoe kijkt het College met terugwerkende kracht naar deze handelwijze?
  2. Kan het College bevestigen dat de eerste actie van de kant van de gemeente bestond uit het plaatsen van hekken tot half over de weg, en dat aan die hekken geen verlichting was aangebracht? Was verlichting aan de hekken niet uitermate gewenst geweest vanuit een oogpunt van verkeersveiligheid?
  3. Kan het College bevestigen dat de gemeente in eerste instantie als meer structurele oplossing had bedacht een buis aan te brengen onder het wegdek door ter hoogte van de percelen Lheeweg 11- Lhee 1 met als doel het overtollige water te lozen op de sloten aan de overzijde van de weg, die in particulier bezit zijn? En dat daartoe de werkzaamheden aan de es-zijde al waren begonnen voordat daarover met de betreffende eigenaren overeenstemming was bereikt? En dat pas nadat het antwoord van de betreffende eigenaren definitief afwijzend was, gekozen is voor afwatering tussen de percelen Lhee 3 en 4
  4. Kan het College bevestigen, dat – ondanks waarschuwingen van omwonenden – de graafwerkzaamheden hebben plaatsgevonden zonder Klic-melding en dat daarbij inderdaad kabels zijn los getrokken? Heeft de gemeente dit opgenomen met de uitvoerder?
  5. Is het College het met onze fractie eens, dat de oorzaak van de wateroverlast op en aan de overzijde van de Lhee gelegen is in de wijze waarop het land van de Noord Lheederes wordt bewerkt, met name door het gebruik van steeds zwaardere landbouwmachines?[1]
  6. Is het College het met onze fractie eens, dat de oplossing voor het probleem van wateroverlast in de openbare ruimte gevonden moet worden op het land waar de oorzaak van de wateroverlast zich voordoet? Is met de eigenaar van de Noord Lheederes daarover gesproken? Waarom is er niet voor een dergelijke lokale oplossing gekozen?
  7. Is het zo dat de kosten van alle werkzaamheden en de maatregelen, die nu genomen zijn, voor rekening komen van de Gemeente Westerveld, in casu de belastingbetaler? Heeft het College overwogen om de betreffende kosten te verhalen op de eigenaar van de grond, waar de oorzaak van het probleem ligt? Is het College bereid om nu alsnog die kosten daar in rekening te brengen?
  8. Kan het College bij de nu gekozen oplossing in staan voor de kwaliteit van het water dat wordt afgevoerd naar de sloten aan de overzijde van de Lhee (en uiteindelijk naar de Dwingelerstroom) of is het College het eens met onze fractie dat er gegronde redenen zijn om aan die waterkwaliteit te twijfelen, gegeven het veelvuldig gebruik van pesticiden op de percelen van de Noord Lheederes? Gaat het College de waterkwaliteit monitoren, dan wel heeft het College contact gehad met het Waterschap daarover? En wat gaat het College doen, als de waterkwaliteit problematisch is?

[1] Website Wageningen University: “Rijden met zware landbouwmachines maakt de bodem dichter. Dat is begonnen met de introductie van tractoren en landbouwvoertuigen in de jaren 50 van de vorige eeuw. Verdichting neemt nog steeds toe door de toename van de afmetingen en het gewicht van de landbouwmachines. Planten groeien minder goed in een verdichte bodem omdat deze water en lucht minder goed doorlaat en wortels minder goed in de bodem kunnen dringen.” | Website Nieuwe Oogst: In Nederland is ongeveer 45 procent van de bodem verdicht. Dit kan een natuurlijke oorzaak hebben, maar in veel gevallen zijn de steeds zwaardere landbouwmachines de belangrijkste reden. De gevolgen zijn onder meer slechte waterdoorlatendheid en beperkte beworteling.