Meer vragen over locatie stroomverdeelstation Vledder

19 september 2023

Omdat ook de antwoorden op de aanvullende Schriftelijke Vragen onbevredigend waren, heeft Judith Staalman deze op de agenda gezet van de Politieke Avond van 19 september. Inmiddels lag er ook een brief van Dorpsbelang Vledder, waarin afstand werd genomen van de suggestie dat de locatiekeuze volledig met Dorpsbelang was afgestemd. Ook Recreatiecentrum Adelhof had per brief laten weten zeer bezorgd te zijn over de locatiekeuze op slechts 50 meter van het eerste vakantiehuis en direct grenzend aan het kampeerveld.

In haar inbreng (23.09.19 Spreektekst stroomverdeelstation Vledder) veegde Judith Staalman de vloer aan met het doorlopen communicatie- en participatietraject. Ok vroeg zij nadrukkelijk aandacht voor geluidsoverlast en zorgen over gezondheidsrisico’s. Andere fracties sloten zich bij de kritiek aan. 

Aan het eind van het korte debat zegde wethouder Vedder toe opnieuw met Enexis in gesprek te gaan en hen te vragen om meerdere scenario’s voor locaties uit te werken en daarbij het dorp te laten participeren.

15 juni 2023

Naar aanleiding van de (ontoereikende) antwoorden op de Rondvraag van 30 mei, heeft Judith Staalman namens Progressief Westerveld meer uitgebreide Schriftelijke Vragen gesteld over dit onderwerp: 23.06.15 SV Stroomverdeelstation Vledder

30 mei 2023

Namens Progressief Westerveld stelde Judith Staalman mondelinge vragen over de locatiekeuze voor een stroomverdeelstation in Vledder. 

De vragen gaan over de bouw van een fors stroomverdeelstation dat in een periode van 5 tot 6 jaar wordt gebouwd en gaat bestaan uit vier gebouwen met een hoogte van 4 tot 5 meter met een oppervlakte
van 176 vierkante meter, waarbij sprake is van een forse impact op de omgeving.
Bij de locatiekeuze vlak bij een woonwijk, direct naast een camping en in een groenzone is alleen het bestuur van Dorpsbelang Vledder betrokken maar niet de inwoners en andere belanghebbenden.
Hierdoor ontstaat de indruk dat de communicatiefouten die door de gemeente zijn gemaakt bij de bouw van een nutsgebouw in Dwingeloo, nu in Vledder in het kwadraat worden gemaakt.

  1. Kan het college aangeven waarom inwoners, belanghebbenden en gemeenteraad niet geïnformeerd zijn over, en betrokken zijn bij het plan om een groot stroomverdeelstation binnen de bebouwde kom vlakbij een woonwijk en naast een camping te bouwen. Uit de antwoordbrief van de gemeente aan Enexis blijkt dat de verantwoordelijkheid voor een communicatieplan bij Enexis wordt gelegd.
  2. Is de gekozen locatie, die alleen door de bestuursleden van Dorpsbelang naar voren is gebracht, ook getoetst door een stedenbouwkundige van Het Oversticht zoals de bosrandlocatie wel positief is beoordeeld vanwege de redelijke landschappelijke inpasbaarheid.
  3. De status van het principebesluit is geen besluit in de zin van de AWB. Het principeverzoek moet volgens de gemeente gezien worden als een verzoek om informatie. Is het college bereid om alsnog de inwoners en andere belanghebbenden te betrekken bij de locatiekeuze van dit forse project? Juist omdat dit in Dwingeloo zo verkeerd is gegaan.