Meerjarenprogramma Infrastructuur Elektriciteit

Binnen de provincie Drenthe zijn in het pMIEK (provinciaal meerjarenprogramma infrastructuur elektriciteit & klimaat) afspraken gemaakt tussen overheden en netbeheerders om huidige en
toekomstige schaarste op het elektriciteitsnetwerk het hoofd te bieden.
Sinds de eerste congestieproblemen in 2018 wordt door overheden nauw samengewerkt met de netwerkbeheerders aan de uitbreidingen op het 380, 220 en 110 kV-net.

Naast de uitbreidingsinvesteringen op het HS/MS net zoals benoemd in het pMIEK heeft de netbeheerder (Enexis) in kaart gebracht hoeveel en op welke locaties er nieuwe electriciteitsstations moeten worden bijgeplaatst. Voor heel Drenthe zijn dit ruim 2500 stations. Enexis is hiervoor in overleg met de gemeentes om geschikte locaties te vinden. Tevens biedt Enexis de mogelijkheid om het ontwerp van de stations aan te passen aan de omgeving (bijvoorbeeld kleur, mogelijkheid voor
nestkastjes etc.)

Inmiddels hebben we voorbeelden gezien in Vledder en Dwingeloo, waarbij voorgestelde locaties niet (goed) worden besproken met de inwoners, waardoor er suboptimale locaties worden voorgesteld die weerstand oproepen bij de inwoners. Progressief Westerveld heeft daarover al meerdere malen vragen gesteld aan het College.

Samen met de PvdA diende Progressief Westerveld een agendaverzoek in met als doel om met het College in gesprek te gaan over dit bredere kader van pMIEK. Daarbij zouden de volgende vragen aan de orde kunnen komen:
1) Hoe kan de besluitvorming rondom het plaatsten van nieuwe elektriciteit stations worden verbeterd in samenwerking met de inwoners van de gemeente?
2) Kan inzicht worden gegeven in het aantal elektriciteitsstations dat volgens Enexis moet worden bijgeplaatst in de gemeente en in de bijbehorende zoeklocaties, zodat inwoners al een in vroeg stadium mee kunnen denken over voorkeurslocaties in dorpen en wijken?
3) Kan het college zorgdragen voor voldoende participatie mogelijkheden voor inwoners bij het bepalen van de meest geschikte locaties voor elektriciteit stations én voor het meebepalen voor
het meest geschikte ontwerp van de stations?

In de Politieke Ronde van 30 januari gaf Enexis, de netbeheerder in deze provincie, een goede (technische) toelichting op de opgave voor Westerveld. Hierna moet het debat met het College over de aanpak en de participatie snel volgen.