Pleidooi: fruitbomen in parkjes en bermen

Op de raad van 21 september lag dan, eindelijk, de startnotitie Bomenbeleid ter besluitvorming voor. Belangrijk element in het voorstel is het maken van een zogenoemde groene kaart. Een kaart waarop voor onze hele gemeente wordt aangegeven welke bomen, boomgroepen en singels van grote waarde zijn en waar altijd zware en weloverwogen afwegingen gemaakt moeten worden als men hier toch in zou willen ingrijpen. Kapaanvragen voor andere bomen  , m.n. in eigen erf en tuin kunnen dan, onder nader te omschrijven voorwaarden, met simpeler procedures benaderd worden. Voor inwoners geeft zo’n groene kaart duidelijkheid over wat wel en niet kan.

Progressief Westerveld kon instemmen met de startnotitie en het gevraagde budget, maar woordvoerder Wilfred Beets gaf wel aan dat we een aantal zaken missen. In de eerste plaats een inventarisatie van de toestand van het huidige bomenbestand als broodnodige basis voor een goed en langjarig onderhoudsplan. Als tweede misten wij een visie op de boomdiversiteit, van belang voor een effectieve plaagbeheersing en vergroting van voedsel- en vestigingsgelegenheid voor meer soorten vogels en insecten.
Tenslotte gaf Wilfred Beets aan aandacht te willen voor de introductie van meer fruitbomen in het gemeentelijk groen en de bermen. Uiteraard op plekken waar dit goed kan en waar omwonenden ook bij betrokken zijn. Deze wens wordt al jaren in allerlei bewonersparticipatie momenten geuit, maar er wordt nog te weinig mee gedaan.

Raad en wethouder stonden sympathiek tegenover m.n de laatste twee  voorstellen, zeker  toen we aangaven dat het niet méér hoeft te kosten, maar dat het om een verschuiving van kosten gaat