Overreactie op Jacobskruiskruid

Op de raadsagenda stond een motie van CDA, VVD en GB om het Jakobskruiskruid in onze gemeente rigoureus te bestrijden .

Het Jakobskruiskruid is een inheemse pioniersplant die voorkomt op schrale en verstoorde gronden. Daarom zien we hem veel na graafwerk in bermen, in sommige weidegebieden die omgevormd worden tot natuurterrein en ook in weides die te intensief door paarden worden gebruikt. Omdat het een pioniersplant is, zal hij ook minder ruimte gaan innemen als de andere,  meerjarige vegetatie toeneemt.  Rust en regelmaat is bij het beheer van belang.

De plant bevat een giftig stof die bij hele grote en geregelde inname bij paarden en koeien ernstige ziekte kan veroorzaken. Het gevaar zit hem er vooral in dat een dier het gedroogde kruid binnenkrijgt via het hooi.  Hooi dat dan afkomstig moet zijn van een weide met een ter plekke zeer goed waarneembare grote hoeveelheid van het kruid. Het lijkt ons de verantwoordelijkheid van de terreineigenaar dit hooi niet aan te bieden als veevoer.

Best wel een plant om in de gaten te houden dus. Vooral zorgen dat hij niet terecht komt in hooi dat aan vee gevoerd wordt. Maar de motie van CDA c.s. maakte het wel erg bont.  Zowel de inschatting als de beschrijving van de mogelijke ziektes en schades (kanker bij mensen, dode dieren en overbelaste boeren) waren zwaar aangezet.

De fractie van Progressief Westerveld deed zelf wat vooronderzoek en belde de dierenartsenpraktijken in Westerveld. Nergens waren het afgelopen jaar gevallen van vergiftiging door dit kruid gemeld of behandeld. Dit klopt ook met het landelijk beeld:  bij de Gezondheids-dienst voor Dieren zijn de laatste 3 jaar geen gevallen bekend van ziekte of sterfte bij rundvee.

De motie vroeg om een intensief maaibeleid, liefst in zones van 50 meter rond agrarisch land. Progressief Westerveld gaf aan dat dit nogal desastreus zou zijn voor de overige wilde planten in de bermen en de daarin levende, schuilende en zich voortplantende levensvormen.

Woordvoerder Wilfred Beets gaf  de opstellers in overweging een meer proportioneel voorstel te doen bijvoorbeeld om , in samenwerking met andere overheden en stakeholders,  eerst eens een aantal jaren te monitoren hoe groot het gevaar nu eigenlijk is en wat proportionele maatregelen zouden kúnnen zijn, die tegelijkertijd geen ingrijpende verstoring van de gemeentebreed nagestreefde natuurdoelen veroorzaken. Ook PvdA, D66 en DSW waren kritisch op de motie. De indieners trokken hem dan ook – na een korte schorsing – terug .

De wethouder verklaarde dat het nu al de praktijk was dat op meldingen van overlast bij “hotspots” op maat ingegrepen werd. Wilfred Beets scherpte dit wat aan door aan te geven dat hotspots niet zomaar alle plekken zijn waar veel Jakobskruiskruid wordt waargenomen, maar dat het alleen een hotspot is als er een kritische situatie ontstaat op een nabijgelegen hooiland. De meeste agrarische grond in onze gemeente kent echter een gesloten begroeiing van raaigras, een ruime bemesting of een intensieve  teelt met  bestrijdingsmiddelen en daar zal de plant zich niet vestigen. Hiermee zijn die maatwerk plekken heel beperkt. De wethouder gaf aan dat dit ook was wat hij bedoelde.