Intensivering aanpak Eikenprocessierups

De motie van Progressief Westerveld in de raadsvergadering van 9 juli over intensivering van de bestrijding van de eikenprocessierups is door het College overgenomen.

Progressief Westerveld sluit hiermee aan bij een toenemende vraag vanuit de samenleving om deze plaag een halt toe te roepen. Centraal in de motie staat dat korte en lange termijn oplossingen hand in hand dienen te gaan.

De motie constateert om te beginnen:

 • dat er een grote achteruitgang is van insecten in aantallen en soorten, met daarbij een grote toename van plagen als de eikenprocessierups door het ontbreken van natuurlijke vijanden;

 • dat in onze gemeente met een (op bepaalde plekken) bijna monocultuur aan eiken zo’n plaag grote proporties kan krijgen;

 • dat ons steeds meer verontrustende berichten bereiken over de gevolgen van de eiken-

 • processierups, zowel vanuit de huisartsenpraktijken als vanuit de samenleving in brede zin, waarbij sprake is van een geweldige toename vergeleken bij voorgaande jaren;

 • dat de categorie ‘schoolkinderen‘ daarbij veel genoemd wordt, maar ook kwetsbare ouderen en mensen met astmatische aandoeningen; en dat met name oogontstekingen en allergische klachten kunnen optreden en de gevolgen daarvan ingrijpend kunnen zijn;

 • en dat ook (huis-)dieren ernstige gevolgen kunnen ondervinden

​Daarna overweegt de motie:

 • dat de gemeente dient te zorgen voor de veiligheid, het welzijn en de gezondheid van onze inwoners; en dat de gemeente derhalve zijn uiterste best dient te doen om bedreigende situaties en plagen te voorkomen en/of te bestrijden;

 • dat de gemeente zich ook nu al intensief inzet om het probleem van de eikenprocessierups aan te pakken, maar dat dit in de praktijk niet voldoende lijkt te zijn;

 • dat intensivering van die aanpak noodzakelijk is, zowel op de lange als op de korte termijn;

 • dat het van wijsheid getuigt om een lange termijn visie te ontwikkelen met name door aanpassing van het beleid inzake de aanplant van bomen;

 • en dat het naar de bewoners toe nodig is om op korte termijn de overlast zoveel mogelijk te bestrijden door de nesten, in volgorde van urgentie, te verwijderen; en aan onze bewoners goed uit te leggen wat de gemeente doet en waarom, en wat men zelf kan doen;

 

En tenslotte vraagt de motie aan het College: 

 1. Niet langer de eik als hoofsoort langs wegen, op pleinen en brinken aan te planten, maar een diverse aanplant aan te brengen van linde, robinia (“acacia”), esdoorn, notenboom, eucalyptus, kastanje, fruitbomen en mogelijk andere soorten; dit bevordert de biodiversiteit in hoge mate en loopt vooruit op de te verwachten effecten van de  klimaatverandering

 2. Waar mogelijk, een ondergroei van bloemrijk gras en een gevarieerde struikenlaag aan te brengen;

 3. Het  vogel- en insecten leven te stimuleren, door aan te haken bij het deltaplan biodiversiteit het Drents Bermenoverleg, e.d. initiatieven;   

 4. Om de al intensieve aanpak om nog dit seizoen in de zomermaanden zoveel mogelijk eikenprocessierupsnesten te verwijderen (in volgorde van urgentie) voort te zetten; en om daarbij te onderzoeken of er toch nog mogelijkheden zijn de capaciteit uit te breiden;

 5. En om in het vroege voorjaar nematoden (of een andere vorm van biologische bestrijding) preventief te spuiten op het juiste moment; en om hierbij gebruik te maken van de ervaringen in andere gemeenten  en de expertise van het door de minister nieuw in te stellen landelijke kenniscentrum;

De effecten van al deze korte en lange termijn maatregelen goed en langdurig te monitoren om het beleid te kunnen bijstellen waar en wanneer nodig.