Fietsnota vastgesteld – financiering nog niet

Op 9 april lag de Fietsnota van wethouder Doeven voor ter bespreking en op 23 april ter besluitvorming. In het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan van 2020 werd reeds het belang van fietspaden voor inwoners en recreanten benadrukt. Deze nota geeft daaraan verdere invulling. 

Een inspectie heeft uitgewezen dat van de fietspaden in Westerveld 60% een goede beoordeling krijgt, maar 40% niet (30% matig, 10% slecht). Voorstel van het College is om de als slecht beoordeelde fietspaden nu eerst aan te pakken en later met voorstellen te komen over de als matig beoordeelde paden.

Bij monde van Corné Joziasse bracht Progressief Westerveld het volgende in: 

PvdA en PW zien het belang van goede en veilige fietspaden van groot belang voor onze inwoners en toeristen. Dat we als gemeente hiervoor een kwaliteitsimpuls moeten leveren is meer dan nodig.

We zijn dan ook zeer te spreken dat deze fietsnota met participatie van inwoners en recreatieondernemers tot stand is gekomen, en hier nu als raadsvoorstel voor ligt. Complimenten voor de voorbereidingen. Ook zijn wij verheugd met het verzoek voor een onderhoudsinhaalslag. Deze is meer dan nodig.

Voordat we de fietsnota en de onderhoudsinhaalslag vast stellen, hebben wij toch enkele vragen ter verduidelijking voorzitter. Als alle antwoorden op deze vragen bevredigend zijn, kunnen wij instemmen met de beslispunten

  • Duurzame methode en circulaire materialen worden genoemd bij vervanging. Dat is mooi en ook conform de afspraken. Toch even de vraag? Kunt u dit meer duiden, concreet maken mogelijk? Welke materialen bij voorbeeld.
  • Lees ik het goed dat we bij vervanging van paden van de gemeente uitgaan van nieuwe aanleg van 2 meter breed in beton? Of is dat ook nog halfverharding en smallere paden?
  • Provincie Drenthe zegt de fietsprovincie van Nederland te willen zijn. Mogen we vanuit die ambitie niet wat meer concrete toezeggingen krijgen in co-financiering. Vind de tekst nu nogal vrijblijvend.

Aanvankelijk leek met name de VVD te aarzelen over d kosten voor het geheel. Bij de besluitvorming bleek dat een en ander bij de bespreking van de Kadernota opnieuw zou worden besproken aan de hand van de dan meest actuele cijfers over de gemeentefinanciën voor de komende jaren.