Diever op drift – overschrijding van 7 ton

In juli 2016 stemde de gemeenteraad in met het beschikbaar stellen van een bedrag van 1.75 miljoen voor de herinrichting van de dorpskern van Diever, het project Diever op Dreef. Op 1 maart dit jaar presenteerde het college de eindafrekening. Wat blijkt? Het project is ruim 7 ton duurder uitgevallen, zonder dat het college de raad tussentijds op de hoogte stelde van de stijgende kosten.

Hans de la Mar had de zaak voor alle raadsleden op een rijtje gezet. Daaruit bleek dat er al heel snel meer uitgegeven werd dan voorgerekend was. Zo presenteerde het college in maart 2019 de plannen aan de raad. Daarbij werd niet verteld dat het externe projectbureau dat het project begeleidde inmiddels al voor € 445.000 was uitbetaald, terwijl er een contact lag van € 124.000 ! Bij de eindafrekening bleek de rekening van het projectbureau inmiddels opgelopen tot € 632.000.

Hoewel het college had becijferd dat er ruim 5 ton teveel was uitgegeven, becijferde onze fractie dat dit twee ton meer was. Het college kon niets anders doen dan de feiten toegeven. Over hoe het zo gekomen was, was het college minder helder: Ze hadden niet goed opgelet, ze hadden nooit signalen opgevangen, het was ook een groot project, ze hadden nooit iets gehoord over de overschrijdingen. De beantwoording was een beschamende vertoning.

Samen met CDA, PvdA en D66 diende Progressief Westerveld twee moties in. De ene motie vroeg het college om snel met een voorstel te komen om de afdeling die de financiën controleert te versterken en de ambtelijke organisatie te wijzigen zodat overschrijdingen voortaan eerder aan het licht komen. De tweede motie vroeg om een extern onderzoek naar wat er door het projectbureau precies gedaan is voor het geld, hoe de betalingen tot stand zijn gekomen en wie er allemaal bij betrokken waren. Beide moties werden door de hele raad ondersteund en de burgemeester heeft inmiddels een opdracht voor het onderzoek verstrekt.

De fractie heeft geen motie van wantrouwen tegen de twee betrokken wethouders Doeven (DSW) en Smidt (VVD) ingediend. Omdat dit debat een week voor de verkiezingen plaatsvond, zouden veel mensen kunnen denken dat het om een verkiezingsstunt zou gaan. Hans de la Mar was wel glashelder in zijn oordeel. De wethouders moesten zich schamen en zouden hun excuus aan de raad en de inwoners moeten aanbieden. Het project is zo uit de hand gelopen omdat de wethouders nooit hebben gepraat met hun ambtenaren over hoe het financieel ging met het project. De wethouders antwoordden dat het anders had moeten gaan en zij zeiden spijt te hebben van hun handelswijze. De inwoners van Westerveld blijven met de rekening van zo’n € 80,00 per huishouden zitten. Dat had voorkomen kunnen worden. 

17 oktober 2018

In 2017 is gestart met de voorbereidingen van de herinrichting van de openbare ruimte in Diever. Onder de titel “Diever op dreef” is een project opgestart; daartoe is een projectgroep ingesteld, die nauw heeft samengewerkt met de Stichting Diever Village of Shakespeare. Het ontwerp Brinkenplan Diever op Dreef werd op 16 oktober 2018 in een Themaraad aan raadsleden en duo-raadsleden van Westerveld gepresenteerd.
 
Al in 2016 werd een nulmeting verricht naar de kwaliteit van de openbare ruimte in de dorpskern van Diever. Daarbij waren zowel de verkeersproblematiek en toegankelijkheid aan de orde, als de maatschappelijke aspecten (samenhang, recreatie, cultuur en economie).
 
 
Bij de Themaraad gaf Michiel van de Kasteelen namens Progressief Westerveld aan, dat het plan voor het dorp Diever van groot belang is: er kan een enorme impuls van uit gaan voor de Dieverse gemeenschap en economie. 
Hij had slechts een enkele vraag over de busroute en over de toename van de verkeersdruk elders bij de invoering van eenrichtingsverkeer op de Hoofdstraat. Hij was positief over het elan, dat spreekt uit de cultuur-component van de plannen, en de samenwerking met Diever Village of Shakespeare.
 
Het voornaamste probleem van Progressief Westerveld betreft het gevolgde proces van participatie in en via de Projectgroep. Michiel van de Kasteelen vertelde dat hij kort voor deze Themaraad was uitgenodigd door een groep Dievenaren, die eerder hadden besloten om niet meer deel te nemen aan de Projectgroep, omdat zij zich daar niet serieus genomen voelden, en omdat zij bezwaar hadden en hebben tegen een aantal elementen uit de gevolgde werkwijze. Inmiddels had deze groep dat ook per brief aan de gemeenteraad laten weten; die brief was bij de stukken gevoegd. Progressief Westerveld zou het heel erg betreuren als deze breuk definitief zou zijn.  kunnen terugkeren.