Bomen zijn zeker van levensbelang

Inhoudelijk was er niet veel mis met het Bomenplan, maar op het vlak van de benodigde financiën hadden Progressief Westerveld en andere fracties zeker nog wensen. Samen met DSW en PvdA werd een motie ingediend, waarin werd gevraagd om om speciaal te onderzoeken vanuit biodiversiteit en klimaat:
1. op welke manier toch uitvoering kan worden gegeven aan herplant van gekapte bomen;
2. in de kadernota van 2024 financiële ruimte te zoeken binnen de overige taken van het programma 8 en indien daarin geen ruimte gevonden kan worden verder te zoeken binnen alle programma’s;
3. het voor de raad mogelijk te maken om bij de behandeling van de Kadernota 2024 een goede financiële en inhoudelijke afweging te maken door een terugkoppeling op de punten 1 en 2 in deze motie.

Deze motie werd aangenomen met de VVD en GB tegen.

14 maart 2023

Progressief Westerveld was bij monde van woordvoerder Corné Joziasse blij dat er nu een Bomenplan ligt. Bij de behandeling zei hij het volgende:

Het plan opent met de zin. Bomen zijn van levensbelang. En in het collegeprogramma is de waarde van natuur genoemd als trots van de gemeente! Zo lees ik.
Met deze uitspraken is Progressief Westerveld het roerend eens. We zijn blij te horen dat de gemeente ambitie toont met deze stellingen. Bomen zijn inderdaad enorm belangrijk, voor de biodiversiteit, verkoeling in hete zomers, CO2 reductie, filteren van fijnstof en niet te vergeten, toeristisch zeer aantrekkelijk. We mogen blij zijn met deze rijkdom, maar dat vraagt ook om verantwoordelijkheid! En zorgplicht.

Zo vinden ook onze inwoners. Dit blijkt uit een druk bezochte inspraakavond in 2019. Een van de conclusies: de gemeente moet regels opstellen over aanplant en bescherming om het boomrijke karakter van Westerveld te behouden.
We zijn dan ook blij dat dit bomenplan. We ondersteunen het doel: stellen van kaders en beleidsregels en een efficiënt en doelmatig beheer en onderhoud van onze bomen en houtopstanden. Daarbij is een nulmeting noodzakelijk naar onze mening.
Goed dat de biodiversiteit is meegenomen. En meer variatie in boomsoorten, ook om de klimaatverandering op te vangen en
uitbraak van ziektes te voorkomen. En het belang van bomen
voor schaduw in woonwijken tijdens zomerse hitte.

We hebben nog een paar suggesties. De wens van inwoners naar meer fruitbomen. Dus faciliteer daar waar mogelijk een burgerinitiatief! Past in de participatie gedachte van de omgevingswet. Meer grassen, bloemen en struiken in de bermen waar mogelijk zou zeker een plus voor de biodiversiteit zijn. En scheelt weer maaien. Neem de roetschorsziekte mee in de monitoring. Deze is ook schadelijk voor de mens. En houdt met het afschrapen van de bermen meer rekening met de wortels. Spreek in de communicatie naar inwoners duidelijk over bomen en houtopstanden. Benoem ook de status van bomen in relatie tot zonnepanelen. Dit voorkomt later geharrewar.

Nu besluitpunt 2 over het incidentele budget. Helaas zien we de nulmeting niet meegenomen in het extra budget. En dat vinden wij vanuit de gestelde en vereiste zorgplicht onverantwoordelijk. Deze nulmeting moet er dan ook komen sowieso! Misschien niet in een keer. Wellicht kunnen de kosten ook worden verdeeld over 5 jaar. Net als bij het onderhoud volgens de rayonindeling. Maar dat laat ik graag bij het college. Wij overwegen dan ook een amendement hierover in te dienen.

Verder, We hebben het over nogal wat achterstallig onderhoud,
dat waarschijnlijk niet binnen 2 jaar is weggewerkt. We moeten dus rekening houden dat ook de kosten niet snel lager zullen worden vanaf het 3e jaar.

Daarnaast doen we de suggestie; snoeiafval zo min mogelijk te
versnipperen en niet af te voeren waar mogelijk. Dit spaart kosten en snoeiafval is goed voor de biodiversiteit en is voeding voor de bomen. Wellicht zijn er ook nog extra inkomsten uit verkoop van hout te halen bij het kappen van te verwijderen bomen, of deze te verrekenen met de aannemer. Met de huidige prijzen van hout wellicht een opsteker. Dit past ook in het circulair gebruik. En volgens de SROI.