Toekomst basisschool Wapse

Op 20 april j.l. organiseerde de Medezeggenschapsraad van de Ten Darperschoele een informatie-avond voor ouders en andere belangstellenden over de ontwikkelingen wat betreft de toekomst van de school. Stichting Talent, de bovenschoolse stichting die alle openbare basisscholen in Westerveld onder haar hoede heeft, heeft aangegeven dat het behoud van de school in de toekomst wellicht in gevaar gaat komen. Het beleid van Talent is dat scholen gemiddelde groepsgroottes moeten hebben van vijf leerlingen om kwalitatief goed onderwijs te bieden. Het gaat dus om 40 leerlingen in totaal. Volgens tellingen gaat de school in Wapse de komende jaren hieronder komen. Dit heeft voor veel onrust gezorgd in het dorp. Voor alle duidelijkheid: er ligt dus geen formeel fusievoorstel op tafel.
 
De MR in Wapse (en een in het leven geroepen actiegroep) zijn aan het onderzoeken of de school in Wapse behouden kan worden. Zij hebben hiertoe een externe deskundige in de persoon van Jan Lepeltak van Learningfocus in de arm genomen. Tijdens de drukgezochte avond gaf hij een presentatie over kleine scholen in het algemeen, onderwijskwaliteit die zij kunnen bieden en kwetsbaarheden die ook bestaan. Daarna spitste hij toe op de situatie in Wapse en mogelijke oplossingen. Tot slot was er ruimte om vragen te stellen. Belangrijk punt dat werd gemaakt is dat er snel duidelijkheid moet komen in de situatie. Jonge ouders en nieuwkomers twijfelen of ze hun kinderen op de school in Wapse inschrijven waardoor de school mogelijk in een negatieve spiraal qua leerlingental komt. De MR gaat de komende tijd in gesprek met Stichting Talent.
 
De Ten Darperschoele in Wapse is overigens niet de enige kleine school binnen Westerveld. Ook de scholen in bv. Wapserveen en Darp zijn relatief klein. In Wapserveen houdt een werkgroep zich al enige tijd, in samenwerking met de dorpsgemeenschap aldaar, bezig met mogelijkheden voor toekomstig behoud van het onderwijs in het dorp. Ook bestaat er een raadsbrede werkgroep die zich bezig houdt met deze problematiek. De uitdaging hierbij zal zijn hoe de trend om kleine scholen te sluiten, bijgesteld kan worden; zodat Westerveld aantrekkelijk blijft als vestigingsgemeente ook voor jonge gezinnen.