Westerveld start ondernemersfonds

In de raadsvergadering van 29 november is de raad akkoord gegaan met het starten van een ondernemersfonds. Door middel van een verhoging van de OZB-belasting (bedrijfsgebouwen) betalen ondernemers zelf voor de behartiging van collectieve belangen. Hiermee komt een eind aan het zgn. free riders-gedrag, waarin een deel van de ondernemers wel de lusten, maar niet de lasten draagt.
 
De raad werd gevraagd in te stemmen met opstarten van het fonds. Het College stelde voor dat de gemeente zelf niet zou bijdragen aan het fonds. Gemeentebelangen, Sterk Westerveld en PW dienden hierop een amendement in. De partijen stelden hierin voor wel deel te nemen aan het fonds. De extra kosten worden ten laste gebracht aan het verwachte positieve rekeningresultaat van 2017. Dit amendement werd met meerderheid van stemmen aangenomen, met als tegenstemmers PvdA en CDA.
 
Amendement Ondernemersfonds, ingediend door Gemeentebelangen, Sterk Westerveld en Progressief Westerveld.
 
Raadsvergadering: 29 november 2016 Onderwerp: Instellen van een ondernemersfonds. De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Beslispunt 2: “Instemmen met het advies van het college om voorlopig niet mee te doen aan het Ondernemersfonds” als volgt te wijzigen: “Deelname gemeente aan het Ondernemersfonds Westerveld. De extra kosten (ad. € 16.000,-) ten laste brengen van het verwachte positieve rekeningresultaat 2017 (op basis van de najaarsrapportage 2016) “ Toelichting: Een gemeentebreed ondernemersfonds biedt een structurele financiële positie voor het bedrijfsleven in Westerveld. De gezamenlijke bestedingen van de ondernemers dragen bij aan het vestigingsklimaat en economische ontwikkelingen in de gemeente en daarmee versterkt het de leefbaarheid van de gehele gemeente. De deelname van de gemeente, die door de ondernemers als een belangrijke betrokkenheid wordt gezien, geeft een positief en betrokken signaal af aan de ondernemers alsmede ook aan alle inwoners van Westerveld. Daar waar de Stichting Toeristische Promotie Westerveld zich meer bezig houdt met de toeristische promotie van Westerveld, biedt het ondernemersfonds meer kansen als het gaat om behoudt van voorzieningen en leefbaarheid. Daarnaast ziet het ondernemersfonds kansen voor structuurversterking en investeringsmogelijkheden hierin.
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 29 november 2016