Vitale vakantieparken

Vanuit het grote economische belang van de vrijetijdssector voor Drenthe zijn het Recreatieschap en de provincie samen met gemeenten, de RECRON en de sector gestart met de aanpak vitale vakantie parken. De basis voor de meerjarige programmatische aanpak vitale vakantie parken is gelegd met de ondertekening van het convenant “Aanpak vitale vakantieparken Drenthe 2018 – 2024” (8 december 2017). Dit convenant is ondertekend door alle colleges van B&W, GS en
RECRON. Provinciale Staten heeft € 6,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het instellen van een vitaliteitsfonds Drentse vakantieparken (2018 t/m 2024). De uitgangspunten van het convenant
zijn nu vertaald in een (concept) actieprogramma vitale vakantieparken Drenthe.

In de gemeente Westerveld hebben 25 vakantieparken deelgenomen aan het vooronderzoek. De onderzoeksresultaten zijn in september 2017 gepresenteerd en alle deelnemende parken of VvE’s/eigenaren hebben een factsheet ontvangen van de resultaten. De gemeente Westerveld is
een echte recreatie gemeente. De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat we in de gemeente Westerveld een grote opgave hebben: 9 parken scoren in het groene kwadrant (voldoende kwaliteit en perspectief), 3 in het gele (redelijke kwaliteit, matig perspectief), 2 in het blauwe (weinig kwaliteit, redelijk perspectief) en 11 in het rode (matige kwaliteit/geen perspectief).

Daarnaast is er een toename zichtbaar van ’tijdelijke of permanente’ bewoning in recreatieverblijven op vakantieparken. Ons huidige beleid vraagt om een aanscherping en om een integrale benadering, waarvoor een goede afstemming tussen de werkvelden burgerzaken, vergunningen, belastingen, openbare orde en veiligheid, sociaal domein en recreatie en toerisme essentieel is.
De gemeenteraad heeft de deelname van Westerveld aan dit project besproken in de Commissie Fysiek Domein en Middelen van 4 september en goedgekeurd in de raadsvergadering van 25 september.
Bij de bespreking van het Voorstel Aanpak Vitale Vakantieparken Drenthe 2018-2024 gaf Hans de la Mar namens Progressief Westerveld opnieuw aan dat zijn fractie dit provinciebrede plan toejuicht en dus ook instemt met de deelname van de Gemeente Westerveld daaraan. De twee
kanttekeningen, die hij eerder in de Commissie FDM maakte, herhaalde hij hier. Allereerst staat of valt de uitvoering van het plan met het al dan niet deelnemen van de vakantieparken zelf. Hans de la Mar vroeg de wethouder dan ook om de Raad in een zo vroeg mogelijk stadium te informeren over de deelnamebereidheid, zodat daaraan conclusies kunnen worden verbonden over de verdere voortgang. Wethouder Jelle de Haas zegde dat in principe toe, zij het dat hij zich nog niet wilde
vastleggen op een precieze termijn. Ten tweede had de fractie van Progressief Westerveld bezwaar tegen de bijbehorende begroting, leidend tot een bedrag van structureel Euro 123.000 in 2019 (en ook in volgende jaren). In het Bestuursakkoord was al Euro 50.000 ingeruimd hiervoor, waaruit de gemeentelijk projectleider, de beoogde trainee en de deelname aan de landelijke Stuurgroep Interventie kunnen worden betaald. Het vorige College had ook reeds een extra bijdrage van Euro 34.000 toegezegd aan de Provincie; ook daarmee kon Progressief Westerveld instemmen. Maar de additionele Euro 39.000 voor “Ambtelijke Ureninzet” was in deze vorm voor Progressief Westerveld problematisch. De andere fracties wilden echter de goedkeuring van dit voorstel niet belasten met een discussie over de wijze van begroten. Die discussie keert terug; het Collegevoorstel Vitale Vakantieparken werd aangenomen.