Ondernemersfonds kan vijf jaar door

Het Ondernemersfonds Westerveld heeft het groene licht gekregen van de raad om de komende vijf jaar verder te gaan.

Tot de oprichting van het Fonds werd besloten in november 2016. Daaraan lag de gedachte ten grondslag dat er een einde diende te komen aan de situatie dat allerlei gezamenlijke activiteiten van ondernemers op vrijwillige basis werden gefinancierd, zodat sommige ondernemers daarvan konden profiteren zonder er aan mee te betalen.

Bij de oprichting begin 2017 werd besloten na drie jaar te evalueren.

Het Fonds wordt ‘gevuld’ door middel van een door de gemeente geheven opslag op de OZB (niet-woningen); de opbrengst daarvan wordt integraal doorgesluisd. Een belangrijk deel van de middelen wordt besteed door de gemeentebrede koepel van ondernemersverenigingen. Kleinere budgetten zijn beschikbaar via een van de zes lokale ondernemersverenigingen.

Zoals afgesproken bij de oprichting lag er nu – na drie jaar – een evaluatierapport, opgesteld door Blaauwberg Strategieontwikkeling en Kennistransfer. De conclusies zijn zeer positief (‘hoeveelheid activiteiten indrukwekkend’, ‘verwachtingen uitgekomen’, ‘gemeentebrede koepel veel actiever geworden’), en dus werd aanbevolen ‘het fonds voor een periode van minimaal vijf jaar te continueren’. Aandacht wordt gevraagd voor de situatie van ZZP-ers (die buiten de reikwijdte van het fonds vallen omdat zij werken van de eigen woning), de agrarische sector (die een uitzonderingspositie heeft, maar daar steeds minder gebruik van maakt) en de non-profit-sector (waarover een aparte discussie gaande is). Er waren echter ook minder positieve geluiden. Een aantal ondernemers heeft zich tegen de verplichte deelname aan het Fonds uitgesproken. Een van hun argumenten was dat het Bureau Blaauwberg een vooringenomen positie heeft (omdat het bij meerdere Ondernemersfondsen in den landen betrokken is) en omdat het feitelijk alleen de positieve reacties heeft meegenomen. Ook werd aangegeven dat – doordat de gemeente de ‘bijsluiter’ bij de OZB-belasting heeft afgeschaft, veel ondernemers niet goed op de hoogte zijn van de retributieregeling.

Progressief Westerveld heeft – niet zonder discussie – uiteindelijk ingestemd met de verlenging van het Ondernemersfonds. Georg Kreuzberg sprak zich in de debatronde van 3 december 2019 al positef uit over het Fonds en het voorstel tot verlenging. Maar – met de collega’s van het CDA – werden bij de besluitvorming op 17 december twee moties ingediend. De motie gericht op herinvoering van de ‘bijsluiter’ werd aangenomen (het College werd te laat wakker..). Maar de motie, die het College opriep zich bij de volgende evaluatie over vijf jaar sterk te maken voor een echt onafhankelijke evaluatie, werd – merkwaardig genoeg – verworpen.