Nieuwe locatie voor de Aldi?

Nog voor de zomer heeft het College van B&W aan de gemeenteraad het plan gepresenteerd om de Aldi toestemming te geven de winkel, die nu nog op het terrein aan de Heuvelenweg gevestigd is, over te brengen naar het terrein naast de brandweerkazerne aan de Valderseweg. Op dat terrein rust nu nog de bestemming “groen” en die zal dus moeten worden veranderd in “detailhandel”. Dat plan is inmiddels de fase van inspraak en vooroverleg in gegaan.
Tegen het plan is veel verzet gerezen, zowel aan de kant waar de Aldi vertrekt, als aan de kant van de nieuwe vestigingsplek.
 
Enkele maanden eerder was de integrale herziening van het bestemmingsplan voor de kern Dwingeloo in procedure gegaan. Uitgangspunt in die ‘herziening’ was consolidatie van de bestaande situatie. Daarmee wordt dus al meteen in het voorliggende plan gebroken, en moest er een aparte inspraakronde voor dit element worden gestart.
De Provincie Drenthe heeft als beleid vastgesteld, dat “de focus ligt op behoud van bestaande winkelgebieden en het weren van vestiging van grootschalige winkels buiten het stedelijk gebied (‘weidewinkels’).” Dat beleid is opgenomen in de Provinciale Omgevingsverordening; in artikel 3.25 is opgenomen dat een ruimtelijk plan niet voorziet in nieuwe locaties voor detailhandel, voor zover deze ten koste gaat van het bestaande winkelgebied (lid 6). Daarvan kan overigens gemotiveerd worden afgeweken.
Ook de Gemeente Westerveld zelf heeft als beleidskader (in de Structuurvisie 2013) vastgesteld: “Om naar de toekomst levensvatbare winkelgebieden te behouden, dient gestreefd te worden naar vier helder afgebakende centra: Havelte, Dwingeloo, Diever en Vledder. Toekomstige initiatieven moeten hier plaatsvinden.”
 
Er zijn dan ook grote bezwaren aangedragen tegen verplaatsing van de Aldi door de Vereniging Ondernemend Dwingeloo, door de directeur van Wiechers Wonen tevens voorzitter van MKB Drenthe, en door de eigenaar van het terrein waarop de Aldi zich thans bevindt aan de Heuvelenweg. Zij wijzen op het absolute gebrek aan overleg met de door de gemeente zelf in het leven geroepen ‘retailteam’, op het ontbreken van overleg met de eigenaar van de huidige locatie (met het oog op vernieuwing en verbetering daar), en op het ontbreken van garanties dat de Aldi over 5 tot 10 jaar nog steeds in Dwingeloo aanwezig zal zijn. De Dwingelose ondernemers vinden dat de concentratie van de detailhandel in het kernwinkelgebied van het dorp (Brink-Heuvelenweg) behouden moet blijven.
Maar er zijn ook grote bezwaren aan de kant van de omwonenden van de nieuwe locatie aan de Valderseweg. Ook zij hebben individueel of met enkelen gezamenlijk bezwaren ingediend. Zij vrezen geluidsoverlast, en zij vrezen verkeersoverlast in de woonwijk, met name op de route langs de Weverslaan.
 
Waarom wil de Gemeente dan dit plan doorzetten? Allereerst, zo wordt aangegeven, om de Aldi te behouden voor Dwingeloo. Men vindt het noodzakelijk dat er een discountsupermarkt in de gemeente gevestigd blijft. En kennelijk heeft de Aldi de gemeente onder druk gezet met de mededeling dat men weg zal gaan als deze nieuwe locatie niet beschikbaar komt. Achterliggend element kan ook zijn, dat de gemeente hiermee de kosten voor de sanering van het terrein (een oude vuilstort) hiermee kan overlaten aan een particuliere partij.
 
Hoe het ook zij, de fractie van Progressief Westerveld heeft om te beginnen nu vragen gesteld aan het College, zie bijgevoegd document. We wachten de antwoorden af en zullen de verdere procedure goed in de gaten houden.