PW stemt uiteindelijk tegen Omgevingsvisie

Drie jaar is er gewerkt aan de omgevingsvisie voor de gemeente Westerveld. In de raadsavond van 1 februari lag hij dan voor ter stemming.

Als enige fractie stemde Progressief Westerveld , na een lang debat, uiteindelijk tegen de nieuwe visie. “Met pijn in het hart”, aldus raadslid Wilfred Beets, “moeten wij hier een tegenstem uitbrengen.” Hij benadrukte dat zijn fractie heel hard meegewerkt had aan de totstandkoming van de visie, en dat er veel positieve uitgangspunten in stonden. Zo werd in het voorjaar van 2021 door Progressief Westerveld een volledig eigen Ambitiedocument gepresenteerd, waarvan een behoorlijk aantal elementen uiteindelijk in de Omgevingsvisie terecht zijn gekomen.

Maar Beets constateerde dat er op een zeer belangrijk punt, namelijk hoe om te gaan met de zich nog steeds uitbreidende bollenteelt en het overvloedige gebruik van bestrijdingsmiddelen, geen enkele visie te bekennen was. “In de tekst staat slechts het ambitieloze zinnetje: wij sluiten ons aan bij de landelijke regelgeving” . Progressief Westerveld pleitte er, samen met de PvdA , in een amendement op de tekst voor om spuitvrije zones rond woningen, scholen en natuurgebieden te hanteren. In deze zones kunnen dan, op rendabele wijze, de ondertussen ruim beproefde biologische teelten plaatsvinden. Daarnaast was in de uiteindelijke tekst van de Omgevingsvisie op verzoek van de LTO de termijn voor het realiseren van Kringlooplandbouw op de lange baan geschoven door het jaartal 2030 te veranderen in 2040. In een ander amendement van Progressief Westerveld en PvdA werd voorgesteld om dat – in lijn met landelijk beleid – weer terug te veranderen naar 2030.

Toen uiteindelijk de meerderheid van de raad deze beide amendementen afwees was dit voor Progressief Westerveld reden tegen de visie te stemmen.  Deze visie laat, ondanks een aantal mooie woorden, de grote en groeiende groep inwoners die zich terecht zorgen maakt over de schadelijkheid van deze vervuilende vorm van landbouw in hun directe leefomgeving in de kou staan, aldus de partij. Lees hier de 22.02.01 Stemverklaring Wilfred Beets – Omgevingsvisie

Overigens werden ook de amendementen Impact bedrijven op landschap en milieu, Circulariteit bij inkoop en aanbesteding, Antennebeleid, Stikstofdepositie en Emissiearme mobiliteit verworpen met alleen Progressief Westerveld en de PvdA voor. 

Het amendement over de Gaswinning werd gewijzigd aangenomen; zie apart bericht daarover. En ook de motie van Progressief Westerveld en de PvdA over de noodzaak van een passende beoordeling en MER werd raadsbreed aangenomen.