Omgevingsvisie ligt nu eerst bij de inwoners

06-10-2021

Op de politieke avond van 5 oktober werd de volgende stap gezet in de vormgeving van onze gemeentelijke omgevingsvisie zoals die eind dit jaar aan de bevolking wordt voorgelegd.

In de voorgaande fases miste Progressief Westerveld aandacht voor een aantal zaken, die voor een groot aantal inwoners van belang zijn.
Dan hebben we het onder andere over de visie op het behouden en verbeteren  van de rijke natuurwaarden, op de verduurzaming van de landbouw die hier onlosmakelijk mee verbonden is. We hebben het over het streven naar gesloten kringlopen. Over de visie op een energie neutrale gemeente die voldoet aan alle zo noodzakelijke klimaatdoelen. Over een gezonde gemeente waar de noodzakelijke stappen gezet worden om de om ons heen gebruikte bestrijdingsmiddelen in de intensieve landbouw uit te bannen. Om een adequate bescherming van onze ondergrondse (drink-)water voorraden. Ook de visie op de welzijnsvoorzieningen in de dorpen en de genoemde “multifunctionele centra” moest wat ons betreft minder verwarrend omschreven worden.

Gaandeweg het proces zag Progressief Westerveld een flink aantal van de ingebrachte punten opgenomen worden. Op 5 oktober benadrukte de fractie bij monde van Wilfred Beets de inbreng op devolgende punten:

  • Dat we op een groot aantal punten (wonen, veiligheid, milieu) de regie, zoals voorgesteld, niet bij de markt willen leggen, maar juist bij de gemeente, waar nodig in samenwerking met andere partijen. Dit punt werd door de meeste fracties gedeeld.
  • Dat we de “ Oost-West verbinding” niet  zo benoemd wilden hebben, omdat dit steeds maar een beeld oproept van een nieuw tracé, met rondwegen door de natuur of het waardevol cultuurlandschap . Wij stellen dat het gewoon gaat om het in overleg met alle betrokkenen verbeteren van verkeersknelpunten in de kernen.
  • Ons punt over bescherming van de drinkwatervoorraden is overgenomen.
  • Ons punt dat de tekst over de gemeentelijke inzet rond de gaswinningsplannen scherper geformuleerd moet worden door in te zetten op wijziging van de huidige  Mijnbouwwet in de richting van meer participatie en bevoegdheden bij lagere , direct betrokken, overheden.
  • We brachten ook in dat we de rol van de gemeente bij herstel van de biodiversiteit niet beperkt willen zien tot de gemeentelijke plantsoenen en bermen, maar dat onze inzet het hele grondgebied moet betreffen. Dit werd deels beaamd.
  • Wij brachten een tekstwijziging naar voren bij de weg naar een substantieel minder gif gebruikende, duurzame landbouw. Hierin benoemen we het gebruik van mogelijkheden op ruimtelijk ordeningsgebied om bepaalde teeltwijzen rond natuurgebieden en woningen en gebouwen uit te sluiten.
  • Een aanvulling in het “gebiedskompas beekdalen” om de weidevogels te beschermen en hun terugkeer mogelijk te maken werd breed ondersteund.

Tenslotte deelde de VVD een motietekst uit waarin zij voorstelt het voorzorgsprincipe in de 4 door de EU opgestelde en hier in de visie opgenomen milieubeginselen te schrappen of op z’n minst te relativeren. Progressief Westerveld gaf aan dat in de tekst van de conceptvisie al duidelijk staat aangegeven hoe wij deze beginselen in onze gemeente willen toepassen. Een overbodige motie dus en eigenlijk meer stemmingmakerij dan inhoud.

Het woord is nu eerst aan de inwoners van Westerveld, die de komende weken hun reactie kunnen geven op de concept-Omgevingsvisie. De raad zal dan in december-januari de Omgevingsvisie vaststellen.

15-09-2021
Het debat over de concept-omgevingsvisie op 7 september was te chaotisch om tot een afronding te komen. Te veel grote en kleine onderwerpen moesten door elkaar worden besproken. En dat leidde niet tot de keuzes in de Raad, die het College nodig had om het concept te kunnen afronden. Op voorstel van Progressief Westerveld werd uiteindelijk besloten er een vervolgronde aan te wijden, waarbij het debat wordt beperkt tot een aantal hoofdpunten. Fracties konden tot 14 september de hoofdpunten voor het vervolgdebat op 5 oktober aanleveren. Hierbij de inbreng van Progressief Westerveld: 21.09.14 Bespreekpunten tweede ronde Ongevingsvisie 05-10
 
31-08-2021
Na de bespreking van de Gebiedskompassen in juni ligt er nu een eerste concept-Omgevingsvisie. En ook hier geldt (op z’n Drents): het kon slechter… De fractie van Progressief Westerveld ziet dat het College z’n best doet om in het schrijfproces van de Omgevingsvisie zo veel mogelijk recht doen aan een brede inbreng.  Maar dat betekent niet dat we echt tevreden zijn, want op een aantal voor ons wezenlijke onderwerpen worden andere keuzes gemaakt, of helemaal geen keuzes.
 
In de september-cyclus van de Raad kunnen de fracties reageren op de tekst en wensen en bedenkingen uiten, die het College dan al dan niet overneemt. Dat door het College dan vastgestelde concept gaat in de loop van oktober naar ‘de inwoners’, die daarop ook kunnen reageren. In november-december stelt de Raad dan de definitieve Omgevingsvisie vast. 
 
Om te beginnen heeft de fractie van Progressief Westerveld bij monde van Wilfred Beets in de informatieve ronde van 31 augustus een behoorlijk aantal vragen gesteld: 21.08.31 Vragen bij concept omgevingsvisie IV