Omgevingsvisie: inbreng voor tweede ronde

Het debat over de concept-omgevingsvisie op 7 september was te chaotisch om tot een afronding te komen. Te veel grote en kleine onderwerpen moesten door elkaar worden besproken. En dat leidde niet tot de keuzes in de Raad, die het College nodig had om het concept te kunnen afronden. Op voorstel van Progressief Westerveld werd uiteindelijk besloten er een vervolgronde aan te wijden, waarbij het debat wordt beperkt tot een aantal hoofdpunten. Fracties konden tot 14 september de hoofdpunten voor het vervolgdebat op 5 oktober aanleveren. Hierbij de inbreng van Progressief Westerveld: 21.09.14 Bespreekpunten tweede ronde Ongevingsvisie 05-10
 
31-08-2021
 
Na de bespreking van de Gebiedskompassen in juni ligt er nu een eerste concept-Omgevingsvisie. En ook hier geldt (op z’n Drents): het kon slechter… De fractie van Progressief Westerveld ziet dat het College z’n best doet om in het schrijfproces van de Omgevingsvisie zo veel mogelijk recht doen aan een brede inbreng.  Maar dat betekent niet dat we echt tevreden zijn, want op een aantal voor ons wezenlijke onderwerpen worden andere keuzes gemaakt, of helemaal geen keuzes.
 
In de september-cyclus van de Raad kunnen de fracties reageren op de tekst en wensen en bedenkingen uiten, die het College dan al dan niet overneemt. Dat door het College dan vastgestelde concept gaat in de loop van oktober naar ‘de inwoners’, die daarop ook kunnen reageren. In november-december stelt de Raad dan de definitieve Omgevingsvisie vast. 
 
Om te beginnen heeft de fractie van Progressief Westerveld bij monde van Wilfred Beets in de informatieve ronde van 31 augustus een behoorlijk aantal vragen gesteld: 21.08.31 Vragen bij concept omgevingsvisie IV