Alternatief ambitiedocument

In de raadsvergadering van 30 maart stond het Ambitiedocument Omgevingsvisie op de agenda. Hoewel het begeleidend voorstel aangaf dat het document ambities en speerpunten weergeeft zoals die zijn opgehaald bij de inwoners en de gemeenteraad, vinden we de inbreng van raad en bewoners nauwelijks terug. Er is niet geprobeerd om de inbreng van raadsleden en bewoners onder te brengen in het document: de meningen van de bewoners staan, zonder enig commentaar, in een losse bijlage. De inbreng van de raadsleden is helemaal niet terug te vinden. Het opstellen van een nieuwe omgevingsvisie is daardoor helaas vals van start gegaan.

De fractie van Progressief Westerveld heeft geprobeerd dat in haar alternatief anders te doen. We hebben de inbreng van iedereen zoveel mogelijk verwerkt in de ambities en speerpunten. Het is daarmee een echt Alternatief Ambitiedocument waarin we proberen recht te doen aan ieders inbreng, Gelijktijdig hebben we de ambities en speerpunten zo veel mogelijk aangescherpt en ingevuld. Het gemeentestuk is vaak te globaal en algemeen (Ambitie: een gezond en groen Westerveld; speerpunt: we volgen de landelijke regels) en straalt niet uit waar we met zijn allen naar toe willen. Dat niet elke ambitie haalbaar zal zijn, is niet erg. Ambities zijn er om nagestreefd te worden, anders komen we nooit ergens.

Nu het gemeentelijke ambitiedocument gisteren is vastgesteld en het daarmee (voor het eerst) een politieke ‘eigenaar’ heeft gekregen, brengen wij vandaag ons alternatieve ambitiedocument (21.03.31 Alternatief ambitiedocument Progressief Westerveld) naar buiten. Het is vanmorgen aan raads- en collegeleden toegezonden, en nu hierbij gevoegd, voorzien van een samenvatting (21.03.31 Samenvatting Alternatieve Ambities). De fractie van Progressief Westerveld neemt de politieke verantwoordelijkheid voor het stuk en beschouwt het als de basis van onze inbreng bij het komende debat over de Omgevingsvisie.