Motie: Lange termijn plan voor wolf in Westerveld

Progressief Westerveld ziet en ervaart dat het gesprek over de wolf in onze gemeente verhardt. Daarom pleit zij voor een plan waarin de effecten van de wolf op de samenleving, het landschap, de ecologie en het natuurlijk evenwicht op de lange termijn wordt beoordeeld.

Bijlage Tekst van de motie en uitslag schriftelijke stemming

Dat standpunt heeft Progressief Westerveld ingenomen na gespreksavonden en door in te stemmen over de motie ‘Lange termijn plan wolf in Westerveld’ (76% voor, 11% tegen). “Progressief Westerveld denkt dat er een plek is voor de wolf in Westerveld en ziet de meerwaarde die de wolf heeft voor mens en natuur”, vertelt voorzitter Romke Jan de Vries. “Tegelijkertijd zien wij ook dat de terugkeer van de wolf zorgt voor een onbekende en onzekere situatie. Dierhouders zijn boos en verdrietig over het verlies van dieren en er is angst bij inwoners. Daar moet oog voor zijn. Als samenleving zijn wij aan het zoeken wat goede vormen zijn hoe wij kunnen omgaan met de wolf. Het is een kwestie van balans vinden. Dat kost tijd, en die moeten we wat Progressief Westerveld nemen.”

Progressief Westerveld is tegen het streven naar een ‘wolfvrije provincie’, zoals het provinciebestuur wil. Met de motie wordt gepleit voor het toelaten van edelherten en wilde zwijnen. Wolven jagen namelijk van nature op deze wilde hoefdieren. Dat zorgt voor een natuurlijker evenwicht op de langere termijn. Daarnaast zijn correct toegepaste wolfwerende maatregelen van groot belang. De overheid moeten veehouders hiermee op het erf helpen met kennis en geld. Als er dan toch vee wordt gedood, dan is een snelle reactie nodig. Zowel in de vorm van een financiële tegemoetkoming, als in de vorm van goede nazorg op sociaal en emotioneel vlak. Ook een brede voorlichting en communicatie wordt aanbevolen.

Belangrijk element in de motie is dat het doden van ‘probleemwolven’ mogelijk moet zijn, waarbij de interventierichtlijnen in het Interprovinciaal Wolvenplan leidend dienen te zijn.