Nationaal Park Drents-Friese grensstreek

De stuurgroep van het Regionaal Landschap Drents-Friese grensstreek, waarin de gemeente Westerveld participeert, wil een subsidieaanvraag indienen bij het Rijk voor een project Landschapsontwikkeling. Gelden daarvoor zijn beschikbaar bij het Ministerie van LNV. Het gaat om procesgeld voor de ontwikkeling van Nationale Parken Nieuwe Stijl. 

In de stuurgroep zitten naast Westerveld de gemeenten Ooststellingwerf, De Wolden en Midden Drenthe, de beide provincies, het Waterschap, de natuurorganisaties, de LTO en de recreatiesector. Omdat het bij deze aanvraag gaat om de beide Nationale Parken en het Holtingerveld, maar ook om het tussenliggende gebied, voornamelijk in de gemeente Westerveld, vond de Stuurgroep de steun van de gemeente Westerveld onontbeerlijk. Het College van B&W aarzelde echter zeer, te meer daar een van de collegepartijen al forse onrust had gezaaid over deze aanvraag. Hoewel het een collegebevoegdheid betrof, wilde men de steun in de Raad peilen.

Bij monde van Hans van Teijlingen stemde Progressief Westerveld van harte in met de subsidieaanvraag, maar zeker niet met de brief met ‘voorwaarden’, die het College bij de instemming had bijgevoegd. Daarvan nam Hans van Teijlingen namens PW grote afstand.