Holtingerpoort: PvdA door de bocht

In de raadsvergadering van 26-01 lag een voorstel voor van het College om een ‘Verklaring van geen bedenkingen Bouw Informatiecentrum Holtingerveld’. Daarmee wilde het College de weg vrij maken om af te wijken van het geldende bestemmingsplan voor het gebied en toe te werken naar de bouw het Informatiecentrum op een andere locatie. Een locatie, waartegen in de Havelter gemeenschap veel bezwaren waren gerezen. Daarover is hier al eerder bericht (zie bericht 16-12-2015).
 
De eerste termijn in de bespreking over dit voorstel was glashelder. Bij monde van Jelle de Haas (Gemeentebelangen) gaven de vier niet-Coalitie partijen te kennen niet in te stemmen met de gevraagde Verklaring. Jelle de Haas gaf aan dat het nu geldende bestemmingsplan “Toegangspoort Oerlandschap Holtingerveld”, dat op 19 oktober 2010 werd vastgesteld na een buitengewoon zorgvuldige procedure en in overleg met alle betrokkenen, al alle mogelijkheden biedt. Het is de vier fracties op geen enkele manier helder geworden waarom daarvan nu moet worden afgeweken. Maar niet alleen de ‘oppositie’ was tegen het geven van de ‘Verklaring’, ook de Partij van de Arbeid had bij monde van Jan Puper was niet van plan in te stemmen. “Mede door de wijze van betrekken van partijen is gekozen voor een plan wat niet breed gedragen wordt… Er is gekozen voor een locatie waar wij nogal wat bedenkingen tegen hebben. Na een opsomming van al die bedenkingen, stelt Puper: “Kortom, dit zijn allemaal ingrepen, die het oorspronkelijke plan en de natuur-historische aspecten geweld aan doen, en die tot kapitaalvernietiging leiden… Het is de Partij van de Arbeid onduidelijk waarom er is gekozen voor een andere locatie dan gepland. Er had direct gestart kunnen worden met de bouw indien de eerste keuze gehandhaafd zou zijn…. Op basis van veelinformatie van alle partijen en na intensief beraad zullen wij geen Verklaring van Geen Bedenkingen Bouw Informatiecentrum Holtingerveld afgeven.”
 
Twee schorsingen en drie termijnen verder was er van deze duidelijke woorden niet veel meer over. Wethouder Smit had zich in zijn eerste reactie al bijna neergelegd bij zijn ‘verlies’, maar na de eerste schorsing zag hij een ontsnappingsroute. En hoewel hij aanvankelijk had gezegd “Ik moet eerlijk zijn: aan de locatie van het Infocentrum zullen we niets meer kunnen veranderen”, creëerde hij vervolgens een mist, waarin de Partij van de Arbeid verdwaalde. Hij zegde toe om niet alvast aan de slag te gaan en pas na de behandeling van de bezwaarschriften in de vervolgprocedure een definitief ‘go or no go’ moment in te lassen. Maar ook hij kon niet inschatten hoe de beide andere partijen (Provincie en Staatsbosbeheer) op deze nieuwe situatie zouden reageren.
Kortom, na anderhalf uur was helderheid omgezet in mist, en had de wethouder het mandaat om verder te gaan. En waar in december nog haast geboden was en uitstel tot januari ernstige schade zou meebrengen (volgens Klaas Smit), was nu het ultieme beslismoment uitgesteld tot juni. Wordt vervolgd