Het incident met een wolf in Wapse

Op zondag 9 juli vond in Wapse een incident plaats met een wolf. Raads- en commissieleden zijn op dinsdagavond 11 juli informeel door burgemeester Jager en locoburgemeester Doeven geïnformeerd. Zoals ook het Dagblad Trouw gisteren in een hoofdredactioneel commentaar stelde: “Het dispuut over de toekomst van de wolf in Nederland groeit uit tot een oververhit nationaal debat, terwijl deze kwestie juist gebaat is bij kalmte.”

Vooropgesteld: de wolf is een beschermde diersoort. Het doden van een wolf mag daarom alleen plaats vinden in uitzonderlijke, nauw omschreven omstandigheden. Of die omstandigheden zich op 9 juli voordeden, zal het onderzoek moeten uitwijzen. Of er een eventueel strafrechtelijk onderzoek zal plaatsvinden, is ter beoordeling aan het Openbaar Ministerie. Wat in ieder geval moet plaats vinden, is een onderzoek door BIJ12, dat namens de provincies de beleidsuitvoering inzake de wolf verzorgt. Daarbij zal enerzijds moeten worden vastgesteld of de genomen beslissingen die zondagochtend in Wapse op goede gronden, dus rechtmatig, zijn genomen. Anderzijds zal ook moeten worden gekeken naar de vraag hoe in de toekomst om te gaan met specifieke situaties, zoals in Wapse.

Wat we nu weten over het incident, is dat een schapenhouder een wolf (of het daadwerkelijk een wolf was, moet ook nog definitief worden vastgesteld), die zich bevond in een omrasterde omgeving en daar zijn schapen aanviel, heeft geprobeerd te verjagen. Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een beet door de wolf in de arm van de schapenhouder. De inmiddels aanwezige locoburgemeester heeft tenslotte (na ruggenspraak met de ook aanwezige burgemeester) de politie opdracht gegeven de wolf, die nog steeds in de omrasterde omgeving aanwezig was, dood te schieten. Dit omdat – volgens de verklaring op de website van de gemeente – de veiligheid van mensen niet gegarandeerd kon worden, als de wolf de omrasterde omgeving zou (hebben kunnen) verlaten.

Als gezegd, is dat alles (zowel de feiten, als de inschattingen en de daarop gebaseerde beslissingen) onderwerp van het verdere onderzoek. Als dat gereed is, kan ook de gemeenteraad hierover een debat voeren en eventueel een oordeel geven.

Waar we met elkaar voor moeten waken, is dat het specifieke incident in Wapse wordt gebruikt voor de verdere verhitting van de maatschappelijke discussie. Dat geldt enerzijds feitenvrije beschuldigingen aan het adres van burgemeester en locoburgemeester. Maar het geldt anderzijds zeker ook diegenen, die het incident aangrijpen om vast te stellen, dat – “nu de wolf een mens heeft aangevallen” – alles geoorloofd is. Met rust en nuance maak je je nooit populair, maar toch is dat precies wat Progressief Westerveld nu nastreeft.