De weg door het Dwingelderveld

In 2008 werd – na een lang proces – besloten om de weg, die dwars door het Dwingelderveld loopt van Lhee naar Kraloo, om te zetten van een verharde weg naar een zandweg met verhard fietspad. En om die weg af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer, dus alleen toegankelijk te houden voor fietsers, ruiters en aangespannen wagens (en voor wandelaars natuurlijk).

Om recht te doen aan de omwonenden werd een overgangstermijn in het leven geroepen van vijf jaar. Voor die periode werd de mogelijkheid geboden om een ontheffing aan te vragen om met een personenauto (recreatief) gebruik te kunnen blijven maken van de weg tussen zonsopgang en zonsondergang. Ook bromfietsers, die gebruik maakten van de weg tussen Lhee en Hoogeveen om naar school te gaan konden een ontheffing aanvragen. Die vijf jaar gingen in 2014 in; er hebben 462 personen gebruik van gemaakt; en de ontheffingsregeling liep vervolgens dit jaar af. Op zichzelf genomen is niet heel veel gebruik gemaakt van de ontheffingen.

Toch vond het College van B&W het nodig na een wel erg beperkte evaluatie om te besluiten de ontheffingsregeling met nog vijf jaar voort te zetten. En dat niet alleen voor de huidige ontheffingshouders, maar ook voor een ieder die zo’n ontheffing alsnog (nieuw) wil aanvragen. De terreinbeheerders van het Dwingelderveld hadden er bij de Gemeente Westerveld op aangedrongen de weg nu volledig te sluiten voor het gemotoriseerd verkeer.

En ook Progressief Westerveld was van mening, dat het tijd werd de oorspronkelijke bedoeling van het project Dwingelderveld om het gebied volledig autovrij te maken nu dan te realiseren. Dat zou een goede zaak zijn voor de natuur zelf (vermindering van de uitstoot, de rust en stilte in het gebied). Maar het zou ook een goede zaak zijn voor alle overige gebruikers (omwonenden, recreanten, toeristen), die het gebied vooral aantrekkelijk vinden vanwege de rust en de stilte. Daarom had de fractie van Progressief Westerveld voor de Besluitvormende Raad van 5 november een motie ingediend (Motie Weg Dwingelderveld), waarin het College werd gevraagd in ieder geval in 2019 geen nieuwe ontheffingen meer af te geven. Omdat er inmiddels toch verwachtingen waren gewekt bij de huidige ontheffingshouders stelde Progressief Westerveld voor om de bestaande regeling met vijf jaar te verlengen, maar ook te besluiten, dat dat de laatste periode zou zijn. In 2024 zou het gebied daarmee echt autovrij zijn geworden.

Wij hadden niet per se de verwachting dat de motie het zou halen, maar hij werd verworpen met 13 stemmen tegen en 4 voor (namelijk de fractie van Progressief Westerveld). Geen enkele andere fractie in de raad kon het opbrengen om de uiteindelijke consequentie te aanvaarden van het besluit van 2008 en het gemotoriseerd verkeer volledig te weren uit het Natura 2000 gebied Het Dwingelderveld.