Betaald parkeren bij Natuurmonumenten

Natuurmonumenten gaat betaald parkeren invoeren bij een aantal van haar terreinen. Landgoed Hackfort bij het Gelderse Vorden heeft de primeur. Maar ook bij natuur- gebieden in Drenthe zou de maatregel kunnen worden ingevoerd. Een niet onlogische maatregel, omdat de kosten voor het natuurbehoud zelf, maar ook voor de voorzieningen voor recreanten hoog zijn en de bijdrage van de overheden daarvoor laag, zeker sinds de door staatssecretaris Bleker uitgevoerde bezuinigingsoperatie van 60% in 2011. De natuurorganisaties moesten ook maar elders inkomsten genereren, vond hij.

Op veel andere plaatsen levert het betalen voor parkeren nauwelijks discussie op: in steden, bij stranden, bij meubelboulevards is het al jaren de normaalste zaak van de wereld. Waarom dan bij natuurgebieden niet? Voor de invoering van betaald parkeren is het om te beginnen noodzakelijk dat Natuurmonumenten de eigendom heeft van het parkeerterrein, dat het niet in gebruik is voor andere doeleinden en dat het technisch mogelijk is en niet tot veel extra kosten leidt. 

De mogelijkheid dat ook in Westerveld betaald parkeren bij natuurgebieden zou kunnen worden inge-voerd, leidde op voorhand al tot veel verontwaardiging bij de andere fracties in de raad. Op initiatief van DSW, maar mede ingediend door de andere vier fracties, lag een motie ter tafel, waarin het College wordt gevraagd een en ander uit te zoeken, maar waarin ook wordt gesteld dat de gemeente “voorals-nog geen medewerking zal geven”. 

Progressief Westerveld was bij monde van fractievoorzitter Michiel van de Kasteelen niet van plan deze motie te steunen. Vanzelfsprekend moet er over een mogelijke invoering goed overleg zijn tussen de gemeente en de terreinbeheerder, ook al om te voorkomen dat de parkeerdruk zich naar andere plekken verplaatst. Maar voor het overige stelde hij vast dat de gemeente geen enkele (juridische) grond heeft om zich hiermee te bemoeien.