Bedenkingen tegen procedure Holtingerpoort

15-12-2015 // In de vergadering van de Raad is op voorstel van Progressief Westerveld en de andere drie niet-Coalitie partijen en met steun van de Partij van de Arbeid besloten de behandeling van en stemming over het voorstel van het College van B&W aan te houden tot na de informatieavond van januari. Waarvan acte!
 
10-12-2015 // Op 14 oktober jl. werd bericht over de discussie in de Commissie Fysiek Domein en Middelen plaatsvond over de plannen voor een Informatiecentrum en een kleinschalige horecavoorziening op het Holtingerveld. Los van de plannen zelf (locatie, ontwerp etc.) werd in de Commissie vooral gesproken over het gebrek aan draagvlak in de Havelter gemeenschap; het College van B&W was ‘vergeten’ de verschillende actoren bij de planvorming te betrekken. VVD-wethouder Klaas Smidt erkende dat dat anders had gemoeten. Maar ondanks de kritiek – ook uit eigen gelederen – gaf hij ook aan “de vaart erin te willen houden”.
 
Een maand later, dinsdag 15 december, krijgt de gemeenteraad het verzoek om een “Verklaring van Geen Bedenkingen” af te geven in de ruimtelijke ordeningsprocedure voor de plannen zoals ze er nu liggen. De wethouder mag dan ‘de vaart erin proberen te houden’, het draagvlak is verder weg dan ooit. Voor januari heeft de gemeente een informatieavond gepland om met betrokkenen uit de Havelter gemeenschap de plannen te bespreken. Maar de logica om dan te wachten met het verdere proces tot na die avond, ziet de wethouder niet.
 
Bij Progressief Westerveld en de andere niet-Coalitie partijen is de maat vol. Zij zijn onder deze omstandigheden niet bereid de ‘Verklaring van Geen Bedenkingen’ af te geven. Rob den Hollander (raadslid PW) vindt dat het aanzienlijk minder relevant is wanneer het Informatiecentrum er staat, als het maar gedragen wordt vanuit de bevolking. “Je loopt anders het risico dat er straks een ‘spookgebouw’ staat, dat met gemeentefinanciën overeind gehouden moet worden”.