Schriftelijke vragen over dempen van sloten

Naar aanleiding van vele meldingen in de pers, maar ook van leden, dat er massaal sloten worden gedempt, stelde Progressief Westerveld de volgende Schriftelijke Vragen:

Volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW), een door Nederland onderschreven Europese richtlijn, moet onze waterkwaliteit in 2027 op orde zijn. Europa constateert dat we ver achterop lopen in het behalen van de doelen. Om het doel toch nog te halen werden door het Ministerie van LNV bufferzones rond sloten ingesteld waar geen mest en bestrijdingsmiddelen opgebracht mogen worden
Boeren dempen nu vele sloten, zoals ook in onze gemeente overal te zien is.

Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden:
1. Bent u het met ons eens dat deze handelswijze het beoogde doel in de KRW niet dichterbij brengt?
2. Bent u het met ons eens dat het dempen van sloten strijdig is met de ook door onze gemeente in diverse beleidstukken ( o.a. de omgevingsvisie) aanbevolen klimaatadaptatie (voorbereid zijn op overvloedige regenval)?
3. Bent u het met ons eens dat het dempen in strijd is met de door onze gemeente in diverse beleidsstukken (o.a. de omgevingsvisie) aangegeven richting naar vergroting en herstel van de biodiversiteit?
4. Bent u het met ons eens dat er goed zicht moet zijn op de kwaliteit van de grond waarmee gedempt wordt, aangezien de bodembeheernota van de provincie (waar wij in participeren) voorschrijft dat op “AW-grond”, schone grond dus, alleen grond van gelijke of betere kwaliteit mag worden toegepast? Wordt hierop gemonitord en zonodig gehandhaafd, door de gemeente zelf , of namens de gemeente door de RUD?
5. Bent u met ons van mening dat het niet aan gaat individuele agrarische ondernemers op deze handelswijze aan te spreken, aangezien zij kiezen voor wat zij beschouwen als hun legitiem belang, maar dat de rijksoverheid – niet voor het eerst – op hiaten in de regelgeving gewezen moet worden? En dat tegelijkertijd de belangenorganisaties van de agrarische sector in deze door hun advisering een negatieve rol spelen?