Handhaving milieuregels door RUD van groot belang

In de Politieke Ronde van 16 januari gaf de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe een presentatie, met name gericht op de werkzaamheden in en voor de gemeente Westerveld. De RUD heeft zware tijden gekend, maar op dit moment is de dienst op orde. En dat is goed nieuws, want hun werk is essentieel voor het leefklimaat van alle inwoners.

De RUD zorgt – in haar eigen woorden – voor de ‘omgevingswaarden’ rondom bodem, lucht, geluid, duurzame energie en omgevingsveiligheid. En zij doet dat door toezicht en handhaving, vergunningverlening en advisering van de Drentse gemeenten. 

In Westerveld zijn in totaal 834 bedrijven (356 MKB en kantoren, 340 agrarisch, 121 afval en industrie en 17 overig). Daarvan zijn 805 meldingsplichtig en 29 vergunningsplichtig.

In Westerveld is veel agrarische bedrijvigheid in een gebied met bovengemiddeld oppervlakte natuur (hoge waarden) met als aandachtspunt de  vergunningverlening en het toezicht. De rol van de RUD Drenthe bij bollenteelt gaat over opslag gewasbestrijdingsmiddelen, het lozen van spoelwater en de spoelbassins, en de toepassing van grond afkomstig van spoelbassin.

De RUD Drenthe voert de volgende taken niet uit:
– Natuurbeschermingswet (stikstof) – provincie
– Beregening / grondwateronttrekking – waterschap
– Toepassing gewasbeschermingsmiddelen – NVWA
Uiteraard is er wel samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de diensten.

In 2022 heeft de RUD in Westerveld 16 klachten ontvangen, waarvan 6 bodem en 2 over geluid; zijn er 103 sloopmeldingen rondom asbest ontvangen met 51 controles; waren er 11 handhavingstrajecten en 3 lopende strafrechtonderzoeken. Ook werd een gezamenlijke ”ondermijningsactie’ onder nomen met gemeente, politie en andere diensten.

De RUD heeft zich grondig voorbereid op het werken binnen de Omgevingswet. De verwachting is dat dit op de meeste fronten aanzienlijk meer werk zal opleveren.